Yrkesminnesinsamlingar

Apotekares yrkesminnen (2012 till 2014 )
Arbetsförmedlarminnen (1993 till 1994 )

År 1993 uppmanade ST, Arbetets museum och TAM landets arbetsförmedlare att skriva ned sina minnen från arbete och vardagsliv.

Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) har till uppgift att dokumentera tjänstemannagruppernas liv och arbete.

Bankmannaminnen (1986 till 1987 )

Dokumentationen innehåller 24 stycken levnadsminnen ifrån personer som varit verksamma som banktjänstemän. Därutöver finns även två transkriberade intervjuer med banktjänstemän.

Endast en inventering av brukstjänstemäns minnen gjordes, men det blev aldrig något projekt.

Inför folkmusik och dansåret 1990 producerade TAM tillsammans med Svenska Facklärarförbundet och Svenska Danspedagogförbundet en vandringsutställning bestående av sex skärmsidor.

Dietisters yrkesminnen (2009 till 2010 )

Minnesinsamling som startades 1992 genom ett upprop i Sveriges Fartygsbefälsförenings fackpress Nautisk tidskrift 3/1992.

Förskolelärarminnen (1992 till 1993 )

Inom ramen för dokumentationsprojektet ”Arbetsplats Sverige” genomförde TAM i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets museum en minnesinsamling under 1992/93 som riktades till förskollärare.

Insamlingen av fackliga förtroendevaldas minnen genomfördes som ett samarbete mellan Nordiska museet, TAM och ST. Uppropet riktades till STs cirka 100 000 medlemmar.

En intervju- och fotodokumentation av folkoperans uppsättning av ”Hoffmans äventyr” inom ramen för TAMs engagemang inom SAMDOKs servicepool och projektet ”Från kollationering till premiär”.

Journalistminnen (2001 till 2003 )

Insamlingen av journalistminnen var det första steget av tre i det så kallade Journalistprojektet som var ett samarbete mellan Svenska journalistförbundet, Arbetets museum och TAM-arkiv.

I samarbete med tretton tjänstemannaförbund (SIF, SKTF, ST, Lärarförbundet, SPF, FTF, SFHL, Finansförbundet, Farmacia, FCTF, HTF, SJF, SLF) började TAM under 1995 att insamla s k klassresenärers levnadsminnen.

1988 genomförde TAM i samarbete med Nordiska museet och SAMDOK ett projekt där man intervjuade 14 stycken tjänstemän på Nacka Stadsarkitektkontor.

Kontorsyrkesminnen (1991 till 1994 )
Kuratorsminnen (2004 till 2005 )

 Insamling av kuratorers yrkesminnen som initierades som del i arbetet inför Akademikerförbundets 50-årsjubileum.

Inför Kvinnliga kontoristföreningens 100-årsjubileum startade förbundet tillsammans med TAM en minnesinsamling.

Under våren 1998 påbörjades ett insamlingsarbete av lärarminnen författade av lärare inom grund- och gymnasieskolan i Sverige, Finland, Estland och Lettland.

Som del i ett större projekt i Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arbete: Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen genomförde TAM under 2004 en minnesi

Mellanchefers minnen (2002 till 2004 )
Musiklärarminnen (2000 till 2001 )

Inom ramen för Nordiska museets projekt ”Den offentliga sektorns byggnader” genomförde Annelie Johansson, TAM, under 1988 ett antal intervjuer med handläggare och medarbetare vid Nacka stadsarkitek

Dokumentationsprojektet Oil Field Girls startades utav Bohusläns museum i Uddevalla och innefattade bland annat en intervjustudie av kvinnor anställda vid de petrokemiska industrierna i Stenungsund

Dokumentationen innehåller 114 personers arbetslivsskildringar inom polisyrket.

Dokumentationsprojekt som ämnade ge en bild av registratorers arbetsvillkor och yrkets utveckling under de senaste decennierna.

Under 1991 föreslog SIF-pensionärsföreningar, en förening för f d centralt anställda inom Svenska Industritjänstemannaförbundet, att man genom intervjuer med de egna medlemmarna skulle dokumentera

Socialsekreterarminnen (1990 till 1993 )

Dokumentationen innehåller vid sidan av intervjuerna sammanlagt 10 stycken insända yrkesminnen och omfattar cirka 140 sidor författad text.

Studerandeminnen (1994 till 1995 )

TAM initierade tillsammans med TCO studeranderåd under 1994 en insamling av studerandeminnen med avsikten att dokumentera en bild av hur det var att studera under 1990-talet.

Yrkesdokumentation av två sjuksköterskor inför utställningen ”Systrar i vården”.

Under 1986 påbörjade Nordiska museet i samverkan med TAM en insamling av tjänstemannaminnen.

Kreativitet och tyst kunskap i arbetslivet (KOTKA) var ursprungligen ett projektsamarbete mellan Arbetslivscentrum, Nordiska museet, Stockholms universitet och Sveriges Tekniska museum.

Nordiska museet påbörjade 1990 dokumentationsprojektet ”Bilen som ting och bilismen som livsform”, inom ramen för projektet fokuserade man dock endast obetydligt på yrken med anknytning till bilen.

Tull- och kustminnen (1997 till 1998 )

Inför Tull-Kusts 100-årsjubileum beslutade man att tillsammans med TAM samla in tullare och kustbevakares levnadsminnen.

I Officerstidningen 1/1995 efterlyste Lars Håkan Svensson en yrkesminnesinsamling från ORF-området. Detta föranledde att Arne H.