TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Historien om TAM-Arkivs forskningsråd

Historien om TAM-Arkivs forskningsråd

Innan TAM startade 1985 hade TCO och TBV arbetat för att främja forskning om tjänstemannarörelsen. Men när TAM grundades bildades ett forskningsråd – med vetenskapliga forskare från olika discipliner – för att ytterligare stimulera till forskning och studier. Senare har det också kommit att handla om att främja forskning med anknytning till Saco och dess akademikergrupper.

Tidiga planer

Redan på TAM:s planeringsstadie – i TCO:s utredning ”Tjänstemännens Arkiv och Museum” –  som utkom 1984 planerades det för  inrättandet av ett vetenskapligt råd på TAM. Ett sådant finns på arkivinstitutioner och museer i allmänhet – så det var inte underligt att det planerades för detta. Under 1986 genomförde TAM en förstudie för att förbereda inrättandet av ett vetenskapligt råd.

Den första tiden

Rådet startade och den 15:e oktober 1987 samlades rådet till en förberedande träff under ledning av TAM:s förste chef Thord Wallén. Men rådets arbete började på allvar först under 1988. Thord Wallén som varit studierektor på TBV och Ingrid Wahlund som var verksam vid TCO:s samhällspolitiska avdelning var två drivande krafter när det gällde forskningen på TAM under forskningsrådet begynnelse. Lärare, forskare och studerande inom olika discipliner hörde ofta av sig till TCO för att få förslag till ämnen för projekt- och uppsatsarbeten.  TCO och TBV arbetade för att förbättra kontakten mellan fack och forskare  – även inom ramen för studiecirkelverksamhet. År 1987 togs det fram en förteckning med förslag till ämnen för projekt- och uppsatsarbeten med anknytning till tjänstemannarörelsen.

Rådets verksamhet och inriktning

I det vetenskapliga rådet skulle ingå väl meriterade forskare från i huvudsak samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteter. Rådet skulle tillsammans med TCO och dess förbund följa kunskapsutvecklingen inom för tjänstemannarörelsen angelägna forskningsområden. Rådet skulle initiera och stimulera FoU (Forskning & Utvecklings) – insatser inom för tjänstemannarörelsen angelägna områden. I samverkan med TCO:s arbetsgrupp för forskningspolitik och forskningsinitiering anordnades också träffar med rådets forskarkontakter vid olika universitet och högskolor.

Den forskning som initierades skulle inte enbart ha historisk inriktning utan även gälla studier kring aktuella samhälls- och arbetslivsfrågor bl.a. organisationsfrågor, arbetsplatsfrågor, yrkesutveckling och utbildning samt arbetsmarknad och sysselsättning.

Rådet skulle i samverkan med forskningsinstitutioner, arkiv, museer, TBV och andra organisationer verka för att förbättra informationen om utnyttjandet av kunskaper och material om tjänstemannarörelsen.

Vidare skulle TAM:s vetenskapliga råd verka för att få ekonomiska resurser för att initiera och stödja utvecklingsprojekt liksom förstudier som grund för ansökningar om forskningsanslag. Rådet skulle också på olika sätt stödja forskare i olika forskningsfinansierande organ.

TAM-Arkivs vetenskapliga råd är idag ett aktivt stöd för att främja forskning, dela ut stipendier och medverka i utgivningen av skriftserien ”Tjänstemän och historia”.


Läs om forskningsrådets uppdrag.