TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Polisförbundet ▸ Polisrelaterade arkiv

Polisrelaterade arkiv

Förutom Polisförbundets arkiv har vi en mängd andra arkivbildare på TAM-arkiv som har anknytning till Polisförbundet. Framför allt rör det sig om lokalorganisationer som verkar/verkat inom Stockholms län, men vi har även arkiv från upphörda riksorganisationer.

Marinens Polisförening, Stockholm

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1897-1971, cirka 0,2 hyllmeter.

Poliskåren inom marinens enhet tillkom 1873. Föreningen i Stockholm konstituerades 1901, men anslöt sig till Svenska Polisförbundet först på 1940-talet. Anledningen var bland annat att marinpoliserna var statligt anställda, medan polisväsendet fram till 1960-talet var kommunalt. Tre föreningar bildades i Göteborg, Karlskrona och Stockholm. I samband med reformen av befälskåren inom försvaret 1972 erhöll polismännen status av plutons- respektive kompaniofficer och övergick då till Plutonsofficers- respektive Kompaniofficersförbundet.

I arkivet finns endast två volymer som innehåller protokoll från tiden efter 1953, inkomna handlingar bestående av order, reglementen och andra myndighetsskrivelser samt diverse handlingar till en historik.

Kamraterna, Förening för Stockholm Polismän

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1903-1980, cirka 17 hyllmeter.

Polisföreningen Svensk Polistidning u p a

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1904-1909, cirka 0,2 hyllmeter.

I arkivet ingår protokoll med bilagor, verksamhetsberättelser, lista över prenumeranter samt räkenskaper.

Nya polistidningen

Handlingarna är oförtecknade.

Cirka 0,5 hyllmeter.

Riksförbundet för Fjärningsmän och Polismän/RFFOP

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1928-1944, cirka 0,2 hyllmeter.

Upprinnelsen till bildandet av Riksförbundet för Fjärdingsmän och Polismän var fjärdingsmannen G. H. Swedén i Nacka, som 1928 började ge ut en egen tidning, Tidskrift för Fjärdingsmän och polismän. Då ombudsmötet uttalade sitt ogillande över detta, utbröt en debatt om huruvida Svenska Polisförbundet verkligen tillvaratog fjärdingsmännens intressen. I slutet av samma år gick ett antal polismän och fjärdingsmän ur SPF och bildade Riksförbundet för Fjärdingsmän och Polismän, RFOP. G.H. Swedén blev ordförande. Förbundet verkade fram till 1946, men nådde inte någon stor medlemsskara. Mot slutet drogs det med en vikande tillströmning och tankar om ett samgående med SPF diskuterades. Sedan ordförande Swedén ersatts med E. Wessman som var öppnare för ett samgående beslöt RFFOP att lägga ner verksamheten.

I arkivet ingår stadgar och räkenskaper.

Svenska Polisförbundet/Elevrådet vid Statens Polisskola

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1949-1968.

Arkivet innehåller huvudböcker och kassaböcker.

Stockholms Poliskonstapelförening

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1954-1960, cirka 0,1 hyllmeter.

I arkivet ingår protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar och korresponden.

Riksförbundet Sveriges Polismän/RSP

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod 1955-1961, cirka 1 hyllmeter.

I arkivet ingår främst protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser och in- och utgående handlingar.

Föreningen Sveriges Länspolischefer

Arkivförteckning finns.

Handlingsperiod: 1964-1998, cirka 40 volymer.

Föreningens ändamål var att bereda medlemmarna tillfälle till överläggning rörande frågor av gemensamt intresse, att verka för polisväsendets förbättrande samt att tillvarata medlemmars intressen i tjänsten. Medlem kunde länspolischef samt biträdande länspolischef bli. 1987 gick föreningen ihop med Föreningen Sveriges Polischefer.

I arkivet ingår främst protokoll och diarieförda handlingar.

Stockholms Änke- och Pupillkassa

Handlingarna är oförtecknade.

Riksförbundet Svenska Städares Polismän/RSSP

Handlingarna är oförtecknade.

Cirka 0,5 hyllmeter.

Svenska Polisförbundet/Extra Konstaplars Centralavdelning

Handlingarna är oförtecknade.

Cirka 0,1 hyllmeter.

Svenska Polisförbundets Klubb A1 vid Radiobilsavdelningen

Handlingarna är oförtecknade.

Cirka 0,1 hyllmeter.

Svenska Polisförbundets Länskommitté i Stockholm

Handlingarna är oförtecknade.

Cirka 2,5 hyllmeter.

Statstjänstemannaförbundet ST/Avd 107/ST-Polisväsende

Handlingarna är oförteckande.

Cirka 2 hyllmeter.