TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhetsfrågorna – eller som de först kallades, ”kvinnofrågorna” – var redan från början en del av TCO, som alltid har haft en stor andel kvinnor i medlemskåren.

Lika lön och familjepolitik blev tidigt centrala begrepp. Den första titeln i ”TCO:s skriftserie” 1949 hette Lika arbete – lika lön, och hade utarbetats av en ”likalönskommitte” med kvinnlig majoritet. Likalönefrågornas behandling i TCO (under tidsperioden1944-1974) har studerats av historikern Irma Irlinger i avhandlingen TCO och kvinnorna

1960 tillsatte TCO en särskild grupp för att ta itu med de förvärvsarbetande kvinnornas situation. TCO bytte åsikt i flera kvinnofrågor vid den här tiden. 1964 hävdade man till exempel att ansvaret för barntillsynd borde delas mellan båda föräldrarna. Fram till 1959 hade TCO förordat sambeskattning av makar som mest rättvist, men från 1964 pläderade man för särbeskattning. Argumentet var att sambeskattning motverkade att kvinnor utan barn förvärvsarbetade.

I den jämställdhetsdelegation som tillsattes 1972 av statsminister Olof Palme, ingick från TCO:s kansli May-Britt Carlsson. Inom politiken forstatte fokuseringen på jämställdhet när en borgerlig regering tillträdde 1976. 1979 kom lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Lagen innebar att en arbetsgivare inte fick missgynna en arbetstagare eller arbetssökande på grund av kön. En Jämställdhetsombudsman tillsattes som skulle övervaka att lagen efterlevdes. TCO (liksom LO och SAF) motsatte sig dock denna lagstiftning då de ansåg att den innebar intrång i den fria förhandlingsrätten, och att olika jämställdhetsavtal börjat tecknas.

Idag är tre områden centrala för TCO när det gäller jämställdhetsarbetet: Lönefrågan, arbetsvillkoren och det s.k. livspusslet, svårigheter att få livets bitar att gå ihop.

Läs mer

Läs mer i kapitlet ”Jämställdhet” i Uno Westerlunds bok ”En glansfull framtid” – Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten. Till höger finns även ett antal artiklar ur TCO-tidningen, där jämställdhetsfrågan diskuteras.