TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Om Tam

Om TAM-Arkiv

TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder specialistkunskaper inom områdena dokumenthantering och arkivering till sina medlemmar. Vi tillgängliggör våra medlemmars arkiv och främjar forskning i tjänstemanna- och akademiker­yrkenas framväxt, organisering och betydelse för samhälls­utveck­lingen.

TAM-Arkivs fasad

Medlemskap står öppet för fackliga tjänstemanna- och akademikerorganisationer på riksnivå inom tjänstemannaområdet. Antalet medlemmar är för närvarande 35.

TAM-Arkiv har 11000 hyllmeter arkiv från 1860-talet till idag, tillgängliga för forskare och allmänhet. Våra lokaler och arkiv finns i Traneberg i Alvik, västra Stockholm.

TAM-Arkivs uppdrag

TAM-Arkivs uppdrag är att förvara, vårda, tillgängliggöra och tillhandahålla medlems­organisationernas arkivmaterial.

TAM-Arkiv ska också svara för medlemmarnas kompetensförsörjning i alla frågor som gäller den arkivnära informationshanteringen, till exempel framtagning av dokumenthanteringsplaner.

I uppdraget ingår vidare att främja historisk forskning och annan kunskapsutveckling beträffande medlemsgruppernas framväxt, organisering, betydelse för samhällsutvecklingen, deras yrken och professioner, arbete och livsformer.

TAM-Arkivs dokumentationsverksamhet är välutvecklad genom bland annat insamling av självbiografiskt material. Institutionen har också en egen utställningskompetens.

TAM-Arkiv ger ut tidskriften ”Nio till Fem – tidskrift om arbetsliv och profession”  två till tre gånger per år.

Medlemsservice

Är du eller vill bli medlem i TAM-Arkiv eller har deponerat arkiv genom avtal med oss finner du mer information under Medlemsservice.