TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Civilekonomerna ▸ Civilekonomernas Riksförbunds historia

Civilekonomernas Riksförbunds historia

Civilekonomerna organiserar idag civil­ekonomer och studerande som avser att avlägga lägst ekonomie kandidat­examen (el. motsvarande). Som fackförbund arbetar man för medlemmarnas villkor i arbetslivet och som intresseorganisation för medlemmarnas karriärsutveckling. Men det hela började på 1930-talet.

”Herrar Taxeringsrevisorer”, så inleder Ernst G Bergqvist en skrivelse daterad 19 november 1937 som går ut till landets av länsstyrelsen anställda taxeringsrevisorer. Föreningen bildades formellt 15 december 1937 och hade vid den här tiden 12 medlemmar.

1937 stiftas en lag om förhandlingsrätt vilken gav förhandlingsrätt åt organisationer för statliga tjänstemän. Dessutom fanns ett visst tryck utifrån då statsmakterna hellre ville underhandla med organisationer än med enskilda anställda, varför föreningen kom att bli.

Föreningens syfte var främst att förhandla om löne- och anställningsvillkor. Vid den här tiden arbetade taxeringsrevisorerna mot arvode men man ville nu ha samma förmåner som fast anställda. Under föreningens första tid arbetade man också för att få rätt till dyrtidstillägg, något som inte utbetalades till arvodestjänster.

1948 ansluter sig FST till SACO och har vid inträdet 80 medlemmar.

1954 bildas föreningen Civilekonomer I Allmän Tjänst (CIAT) under vilken FST blir en aktiv gren. Bakgrunden till föreningens bildande var en överenskommelse mellan Saco och Svenska Civilekonomföreningen (SCF) om bildandet av en facklig organisation för civilekonomer i allmän tjänst där CIAT:s medlemmar också är anslutna till SCF. CIAT tar över den fackliga verksamheten, men i verksamhetsberättelsen från det året anmärker ordförande Olof Knape att ”någon egentlig ändring i vår förenings verksamhet har detta icke inneburit”.

Ekonomin tillät inte under CIAT-tiden att föreningen bildade eget kansli. Istället undersökte styrelsen möjligheten att ansluta föreningen till något av de SACO:s förbund som vid tiden hade eget kansli. Den 18 december 1962 slöts ett ettårigt avtal med Sveriges Civilingenjörsförbund, CF, vilket i stort sett innebar att CF från och med den 1 januari 1963 åtog sig allt kansliarbete för CIAT samt alla löneförhandlingar såväl med statliga som som med kommunala myndigheter. Samarbetet fortsatte fram till år 2000 då föreningen bildade eget kansli.

Vid årsmötet 18 november 1968 beslutas att ombilda CIAT till ett civilekonomförbund omfattande civilekonomer inom samtliga arbetsmarknadssektorer: statliga, kommunala och enskilda. Ur detta beslut bildas Civilekonomernas Riksförbund, CR, och förbundet har vid den här tiden 500 medlemmar. Under 70-talet förstärks samarbetet mellan CR och SCF i samband med de utbildningsreformer som då ägde rum och mellan 1977-1982 är CR en beslutsmässig och ekonomiskt fristående sektion inom SCF. Vid årsskiftet 1982-83 väljer dock CR att lämna SCF då CR konstaterat att SCF:s medlemsrekrytering och intagningsrutiner inte varit anpassade för den fackliga verksamheten. Styrelsen vill nu stärka CR:s fackliga profil och ytterligare förbättra medlemsservicen. Samarbetet mellan CR och CF utvidgas till att omfatta även medlemsregister och ekonomifunktion.

Tidningen CivilekonomNytt börjar ges ut 1983 , till en början gemensamt med CF. Tidigare har viss plats vikits åt information för CR:s medlemmar i SCF:s tidning Ekonomen, vilken också återfinns i arkivet. Idag heter tidningen Civilekonomern och når ca 46 000 läsare.

År 1991 väljer förbundet att ta bort ”Riksförbund” från föreningsnamnet och Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer upplöses efter att ha varit en aktiv gren under CIAT och senare CR.

Längst ned på en dagordning från föreningens ordinarie årsmöte i Helsingfors den 28 maj 1991 står handskrivet: ”Beslutades enhälligt att föreningen skulle upplösas! Kvarvarande medel disponerades till en gemensam måltid på Sveaborg”.

Nordiskt och internationellt samarbete

1990 blir Civilekonomerna medlemmar i Nordiska Civilekonomförbundet, NCF. NCF är en sammanslutning för civilekonomföreningar, förbund och organisationer som bildats för att stärka det nordiska samarbetet. NCF arbetar för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna men inriktar sig också på mer konkreta frågor. Bland annat har förbundet utarbetat gemensamma riktlinjer för civilekonomutbildningen och Bologna-processens i de olika länderna har följts.

Sedan början på 90-talet är också Civilekonomerna som enda svenska fackförening medlemmar i CIADEC, Confederation Internationale des Associations de Diplomes en Sciences Economiques et Commerciales, som vill stärka banden mellan utexaminerade civilekonomer framför allt i Europa. CIADEC:s verksamhet har under de senaste åren varit mycket begränsad då organisationerna utanför Norden har mycket små resurser att bedriva kontinuerlig verksamhet. Därför förläggs CIADEC-möten i samband med NCF:s årsmöten, vilket spar resurser.

Lina Wiberg, 2012

Källor:
Civilekonomernas arkiv.
Civilekonomerna 60 år. En jubileumsskrift. 1996.
Intervju med förbundsdirektör Benny Johansson, 2012-03-15

Läs om Civilekonomernas historia:

  1. Civilekonomernas Riksförbunds historia
  2. Utbildning och status
  3. Gränsdragningsstrider med JUSEK
  4. Tidiga frågor för taxeringsrevisorerna