TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ TCO:s historia

TCO:s historia

TCO:s bildande

Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och ”gamla” Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den senare var en sammanslutning av förbund och föreningar inom den offentliga sektorn, den förra av förbund och föreningar inom den privata sektorn. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna ”att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att tillvarata tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen”.

Vid årsskiftet 1944/45 var 38 organisationer med c:a 180 000 medlemmar anslutna till TCO. Antalet medlemsförbund ökade därefter fram till omkring 1950 innan en kraftig organisationsrationalisering nedbringade antalet (1999 18 st.).

Regional och lokal organisation och studerandeföreningar

På regional och lokal nivå bildades från och med 1944 TCO-kommittéer. Dessa omfattade en eller flera kommuner. 1976 avskaffades kommittéerna och ersattes med distrikt, ett i varje län. Möjlighet fanns dock att, efter samråd med TCO:s styrelse inrätta lokala TCO-avdelningar eller TCO-delegationer. 1978 fanns ett hundratal sådana. Distriktsorganisationen avskaffades 1995, men lokala enheter finns fortfarande.

Ytterligare en regional organisation var studerandeföreningarna. Dessa inrättades på försök 1981 på högskoleorterna. 1985 permanentades denna verksamhet. På riksplanet inrättades dels TCO:s Studeranderåd som ett samverkansorgan för TCO och dess medlemsförbund, dels TCO:s Studerandeföreningars Samorganisation (SAMO) som ett samarbetsorgan för de enskilda studerandeföreningarna.

Beslutande och beredande organ

TCO:s högsta beslutande organ är kongressen, där förbunden representeras i förhållande till sitt medlemsantal. Mellan kongresserna utövas ledningen av styrelsen. Under åren 1946-1995 fanns även ett representantskap som sammanträdde årligen. Åren 1944-46 hade styrelsen ett särskilt arbetsutskott (AU).

Ordförande och kansli

Under perioden 1944-67 leddes kansliet av en direktör. Sistnämnda år beslöts att dra in direktörstjänsten och ersätta denna med en heltidsanställd styrelseordförande. Innehavare av direktörstjänsten var 1944-60 Valter Åman och 1960-67 Otto Nordenskiöld.

TCO:s centrala kansli är sedan begynnelsen beläget i Stockholm. I samband med distriktsorganisationens tillkomst 1976 inrättades på vissa större orter regionkanslier. Till regionkanslierna knöts från 1971 de s.k. studerandeombudsmännen (från början benämnda kårortsombudsmän). I samband med distriktsorganisationens avveckling skedde också en bantning av den regionala kansliorganisationen.

TCO har sedan starten 1944 undergått en rad större och mindre omorganisationer och förändringar.

TCO har också ägt eller varit delägare eller intressent i tre stycken kurs- och konferensanläggningar: Bergendal, Gällöfsta och Foresta.

Tidskrift

TCO utgav från 1947 tidskriften Tjänstemannarörelsen, från 1955 namnändrad till TCO-tidningen. Därtill har TCO givit ut tre specialtidskrifter; ”Sagt och Gjort” från 1980 (till medlemmar i studerandeföreningar), ”Datayrket” från 1988 och ”Perspektiv” från 1977.