TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Barnmorskeförbundet ▸ Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 49

Verksam från: 1886

Typ av organisation: Fackförbund (TCO)

Tidigare namn, andra namnformer: Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet (1886-1931)

Historia:

Då Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 var det landets första yrkesförening i ett kvinnodominerat arbete. Barnmorskor gick samman kring frågor som rörde utbildning, arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor.

Förbundets tidning, ”Jordemodern”, började ges ut 1888 som ett forum för idéspridning. ”Jordemodern” bär än idag samma namn och har samma logotyp som då. En centralkommitté tillsattes 1893 som senare blev en centralstyrelse för att så småningom övergå till förbundsstyrelse.

De första ordföranden var manliga läkare. Posten övertogs 1944 av en kvinnlig barnmorska och lärare Ellen Erup.

Idag arbetar förbundet med frågor som rör professionen och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i juli 1886. Syftet med mötet var att gå samman kring frågor om utbildning, ökat ansvar, nya arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar:

Arkivet utgörs av 16 hyllmeter ordnat material enligt allmänna arkivschemat.

Beskrivning av arkivet:

Arkivet innehåller det hittills idag kända äldsta arkivmaterialet i TAM-Arkivs samlingar, en tryckt lärobok för barnmorskor från 1719 (!). Samlingarna innehåller annars rent generellt styrdokument med lång tidsmässig kontinuitet. Protokoll finns från 1893 och framåt, stadgar från 1904 och framåt och årsberättelser finns mellan åren 1905-1990.

Flera ämnesordnade serier ingår som speglar verksamheten på ett tydligt sätt som handlingar om barnmorskornas arbetsförhållanden och yrkets organisering mellan 1937-2001 i serie F3, yrkesutbildning (även internationell) mellan 1950 till 1997 och utomnordiskt samarbete från 1936 och framåt i serie F6. Värt att lyfta fram i samlingarna är också en nästan obruten serie med förbundets tidskrift ”Jordemodern” som finns mellan 1888-2012 (saknas gör bara tidningar mellan 1940-1948). Bland föreningens trycksaker finns även ett tryckt krönikespel från 1956.  

Tyvärr finns bara ett fåtal fotografier i SBF:s samlingar hos TAM-Arkiv. En del bilder på barnmorskor finns i Svensk Sjuksköterskeförenings arkiv. När det gäller bildmaterial finns annars något som inte är helt vanligt i samlingarna – spelfilmer. De rör bland annat amning och mödragymnastik.

En lång serie rent tidsmässigt är pressklipp L3 som finns mellan åren 1887-1989. Liksom matriklar som finns för spridda år mellan 1894 till 1972. För att få en bild av nutida forskningsinriktningar finns ”Handlingar från vetenskapligt råd och forskargrupp” under signum Ö2 från mitten av 1990-talet och framåt. Under serien ”Handlingar efter enskilda personer” döljer sig barnmorskebevis, kontrakt och barnmorskedagböcker från drygt tio barnmorskor mellan åren 1856-1984. Där finns också personarkiv från förbundsordförande Ellen Erup och styrelseledamot Elisabeth Sebardt.

I arkivet finns också handlingar från Barnmorskefonden och Barnmorskornas Understödskassa.

Relaterade arkivbildare:

Vårdförbundet

Svensk Sjuksköterskeförening