TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Besökare ▸ Arkiv och samlingar

Arkiv och samlingar

TAM-Arkiv är ett öppet arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Här finns 11000 hyll­meter med drygt 850 olika arkivbildares handlingar från 1800-talets mitt fram till idag.

I TAM-Arkivs arkivdepå. Foto: Johan Taubert

 

Arkivbeståndet

Hos TAM-Arkiv förvaras arkiven från olika fackliga akademiker- och tjänstemannaorganisationer. Det finns också personarkiv från ledande företrädare i de svenska tjänstemanna- och akademikerrörelserna. Förutom rikstäckande organisationer förvaras i arkivet också ett stort antal arkiv från lokala och regionala föreningar och sammanslutningar inom Stockholms län. Utöver fackförbunden inom Saco och TCO finns bland annat samverkansorganisationer och organisationer som ägs av flera av arbetsmarknadens parter representerade.

TAM-Arkiv förvarar över 850 arkiv från mitten av 1800-talet fram till idag. Arkivmaterialet är, med ett fåtal undantag, tillgängligt för forskning. Däremot krävs skriftligt tillstånd från organisationerna för att få ta del av handlingar som kan innehålla känsliga personuppgifter, exempelvis uppgifter om fackligt medlemskap.

Vad finns i arkiven?

I arkiven finns mestadels handlingar som rör frågor kring professioner och facklig verksamhet. Exempelvis:

  • Förhandlingar om t.ex. löner och allmänna anställningsvillkor
  • Rådgivning riktad mot medlemmar
  • Kursverksamhet
  • Professionaliseringsfrågor
  • Samhällspolitisk verksamhet
  • Organisationspolitik
  • Arbetsmiljö
  • Internationellt samarbete
  • Sociala verksamheter, t ex hjälpkassor, arbetslöshetskassor, begravningskassor och understödsfonder

Fotografier

Det finns gott om intressanta gamla foton i TAM-Arkivs samlingar. Motiven kan indelas i två huvudkategorier: bilder från organisationen och dess representanter och bilder som föreställer yrkesutövare och yrkesmiljöer. De flesta fotografierna kommer från organisationernas tidningar och tidskrifter, från 1930-talet och framåt. Även äldre bilder från 1890-talet och framåt förekommer i arkivet. En del av samlingen finns tillgänglig via den lokala bilddatabasen Pictor. Läs gärna mer här.

Yrkesminnen och dokumentationer

I arkivet finns också primärmaterialet från de dokumentationer (bland annat insamlingar av yrkesminnen) som TAM-Arkiv har genomfört. Hos vissa arkivbildare finns även minnesinsamlingar i arkivmaterialet.

Boksamlingar

TAM-Arkiv har ett forskningsbibliotek med huvudsaklig inriktning på medlemsorganisationernas historia. På TAM-Arkiv finns även omfattande boksamlingar om lärarområdet och om skol- och utbildningshistoria.

Föremål

Vid TAM-Arkiv finns även ett litet antal fanor, standar och affischer.