TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Finansförbundet ▸ Finansförbundets arkiv

Finansförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 9

Verksam från: 1887

Typ av organisation: Fackförbund (TCO)

Tidigare namn, andra namnformer:

Svenska Bankmannaföreningen, Sbmf (1887-1943)

Svenska Bankmannaförbundet, Sbmf (1943-1994)

Historia:

Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Efter första världskriget, då banktjänstemännens reallöner sjunkit, ombildandes föreningen mot en mer facklig verksamhet. Först år 1936 fick föreningen förhandlingsrätt och år 1944, då föreningen bytt namn till Svenska Bankmannaförbundet, blev ett uttalat fackligt uppdrag inskrivet i stadgarna. Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar:

Finansförbundets arkiv är förtecknat enligt det allmänna arkivschemat och omfattar 136 hyllmeter med 1863 volymer . En stor del av arkivet (518 volymer, serie F1a-F1b) består av diarieförda handlingar (1983-2007). Diarie- och dossierplan som ingång till dessa finns hos Finansförbundet. Länk till arkivförteckningen finns i högerspalten.

Beskrivning av arkivet:

Finansförbundet har ett stort arkiv (1863 boxar/volymer) som är ordnat och förtecknat och ger en god inblick i förbundets utveckling från år 1887 fram till idag/under hela 1900-talet. Arkivet innehåller protokoller, stadgar och verksamhetsberättelser men även till exempel förbundets tidskrift som började ges ut år 1911 och utredningar som bland annat ger inblickar i under vilka förhållanden en banktjänsteman arbetade på 1930- och 40-talen, samt ett stort antal foton.

Protokoll finns från kongress, styrelse och Arbetsutskottets (AU) protokoll. I Kongress- och styrelseprotokollen kan man följa förbundets utveckling från begynnelsen år 1887 fram till idag. De första protokollen är vackert handskrivna och innehåller också förbundets allra första stadgar. Arbetsutskottet bildades 1932 och dess protokoll finns i samma serie som Styrelseprotokollen fram till år 1982. Därefter finns de i en egen serie fram till år 1999. Serie A1-A3.

Från år 1907 finns tryckta stadgar och reglementen i vilka man kan följa förbundets utveckling från kamratförening till fackförbund. De allra första stadgarna finns i 1987 års kongressprotokoll. Serie B1.

Verksamhets- och revisionsberättelser finns från år 1889. I de tryckta från år 1900 till 1910 finns också medlemsförteckningar. I flera av 1920-talets verksamhetsberättelser finns även verksamhetsberättelser från Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshets-Kommitté (TAK), Föreningen Svenska Sparkassan u p a, Tjänstemannasammanslutningarnas Pensionskommitté (TPK) samt De anställdas Centralorganisation (Daco). Serie B2.

År 1911 kom det första numret av Finansförbundets egen tidskrift ut: Svenska Bankmannaföreningens tidskrift. Den bytte namn till Bankvärlden år 1919 och finns i obruten serie fram till nutid. När förbundet bytte namn år 1994 till Finansförbundet fick även tidskriften nytt namn: Finansvärlden. Från år 2010 görs tidningen i samarbete med Facket för försäkring och Finans (FTF) och heter Finansliv. Serie B3.

Finansförbundets arkiv innehåller ett relativt omfattande material från olika förhandlingar förbundet fört med flertalet banker både innan och efter att de fick formell förhandlingsrätt år 1936. Serierubrik F2.

Det finns två serier med förbundets olika utredningar; den ena innehåller löneutredningar av vilka den första genomfördes år 1913 och den andra innehåller utredningar i olika ämnen. Här finns bland annat den första pensionsutredningen som genomfördes år 1893-1896 och den så kallade sedvaneutredningen från år 1938 till 1943. I den senare undersöktes både arbetsvillkoren och pensionsvillkor, eventuella förmåner som lön vid sjukdom, läkarförmån och även semestervillkor, raster och ordningsföreskrifter. Vidare gjordes bland annat undersökningar om yrkestillfredsställelse (år 1956) om vilken effekt datoriseringen fick på arbetsmiljön (1979-1980). Serierubrik F3.

Fotografierna är fördelade på 38 boxar/volymer med fotografier från tidigt 1900-tal till och med slutet av 1900-talet. Omkring 600 bilder finns skannade och är sökbara i Pictor som finns lokalt på TAM-Arkiv. Övriga är endast delvis ordnade och förtecknade. Serie K1a, K1b.

Ett 30-tal affischer finns från i huvudsak 1980- och 1990-talen samt 42 stycken löpsedlar från både morgon-, kvälls- och landsortstidningar från bankkonflikten år 1990. Här kan man följa konfliktens utveckling genom tidningarnas perspektiv med rubriker som ”Budet som bank-facket sa nej till i morse: Vi kan strejka till i sommar” (Expressen 29 januari) och ”Banklockouten lamslog börsen” (SvD 30 januari).  Serie L1.

En stor mängd pressklipp finns och täcker tiden från förbundets bildande till år 2006. Serie Ö3.

Relaterade arkivbildare:

Föregångarna Svenska Bankmannaföreningen, Sbmf (1887-1943) och Svenska Bankmannaförbundet, Sbmf (1943-1994) ingår i Finansförbundets arkiv.

Stockholms filialförening bildad år 1911, arkiv finns men är ej ordnat och förtecknat. Blir Bankmannasällskapet I Stockholm år 1923. Se även arkivförteckningen E2: handlingar inkomna från distrikt, avdelningar och klubbar.