TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸  Forskning ▸ Gerda Höjers pris

Gerda Höjers pris

Gerda Höjer (1893-1974) var en av 1900-talets mest framträdande och framgångsrika fackliga ledare. Hon främjade sitt yrkesområde, sjuksköterskornas, genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete på många områden. Hon utbildade sig till sjuksköterska under första världskriget och var yrkesverksam till 1933, då hon anställdes som sekreterare i Svensk sjuksköterskeförening. Från 1945 till 1960 var hon föreningens ordförande, och blev känd för den breda allmänheten genom en mycket uppmärksammad och framgångsrik lönestrid 1951. Gerda Höjer arbetade internationellt under hela sin karriär och var 1947-1953 ordförande i International Council of Nurses. Inom politiken var hon ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1938-1949, och därefter riksdagsledamot 1949-1960.

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne utdelas för att belöna forskning som uppfyller följande kriterier:

  •  Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar
  •  Hög vetenskaplig kvalitet
  •  Tillgänglighet för en bredare läsekrets

Priset instiftades den 16 mars 2017 och utdelas årligen av TAM-Arkivs forskningsråd. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om för närvarande 25.000 kronor.

Pristagare

2017 Professor Anna Götlind, för att hon i Svensk sjuksköterskeförening 100 år. Bilder av sjuksköterskan, på ett akademiskt stringent och likväl lättillgängligt sätt lyft fram en i huvudsak kvinnlig yrkesgrupps strävan efter erkännande som professionella och dess kamp för rättvisa arbetsförhållanden.

2018 Historiker Anders Björnsson, för två viktiga verk om akademikerorganisationers historia. I kunskapens intresse. SACO:s första sex decennier är ett standardverk om Sacos historia. I Organisationen som skapade en profession beskriver han på ett mycket intressant sätt hur arbetsterapeuterna utvecklat sin profession genom målmedvetet organisations- och utbildningsarbete.

2019 Professor em. Lennart G. Svensson, för att han i sin forskning på ett insiktsfullt sätt behandlat yrken och professioner, särskilt analyser av Sacomedlemmars syn på olika aspekter av professionalism och relationer till arbets- och yrkesorganisationer. Vidare har han belyst professionernas utveckling i det svenska samhället, särskilt på den psykosociala integrationens fält vilket rymmer yrken som psykiatrer, psykologer och socionomer.

2020 Inget pris delades ut p.g.a. Corona-pandemin.

2021 Professor i pedagogik Joakim Landahl, för sin utbildningshistoriska forskning, där han från olika synvinklar belyst hur lärarprofessionen i samverkan med politiska aktörer under 1900-talet successivt skapat senmodernitetens svenska enhetsskola.

2022 Historiker Lisa Öberg för sin forskning om kvinnohistoria, speciellt kvinnosjukvårdens historia i Sverige. I hennes avhandling “Barnmorskan och läkaren: kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920” analyseras på ett intressant sätt barnmorskeprofessionens tidiga historia.