TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ TCO:s arkiv

TCO:s arkiv

Beståndskod: TAM 3

Verksam från: 1944

Typ av organisation: Centralorganisation

Historia:

Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna ”att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att tillvarata tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen”.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar:

Några vägledande kommentarer vid återsökning av information:

  • Diarieförda handlingar. Serien F 1 a (Diarieförda handlingar) omfattar både diarieförda och dossierlagda handlingar. Serien har byggts upp kring dossierer(sakområden) enligt TCO:s dossierplan. Under vissa perioder har handlingar endast dossierlagts och inte erhållit något diarienummer. Av praktiska skäl har handlingarna förts samman till en serie. En förteckning över dossierernas innehåll återfinns i anslutning till serie F 1 a.Diarieförda handlingar har så långt det varit möjligt samlats i serie F 1 a. Undantag förekommer emellertid och handlingar och akter som inte återfinns i F 1 a kan mycket väl finnas i den serie som täcker akternas sakområde
  • Yttranden återfinns dels i en egen serie (B13) och dels bland de diarieförda handlingarna. Handlingar rörande ej besvarade remisser har en egen serie, F1c.
  • Protokoll och minnesanteckningar från beredningsorgan, kommittéer o. dyl. återfinns fram till 1973 tillsammans med styrelseprotokollen (serie A 3 a). Efter 1973 har de förts samman med övriga handlingar inom samma sakområde. Handlingar tillhörande ett sak-område har då lagts i en serie (t.ex. F 13 a Handlingar rörande utbildning; allmän serie) och protokoll och/eller minnesanteckningar från beredningsorgan i en annan (t.ex. F 13 b Handlingar rörande TCO:s utbildningskommitté/Utbildningsnämnd). För tiden efter 1973 finns luckor och protokollen/minnesanteckningar från flera beredningsorgan är inte original.
  • TCO:s ordföranden. Några av TCO:s ordförande har efterlämnat personliga handlingar, vilka inte har förtecknats tillsammans med TCO:s arkiv. Detta gäller Otto Nordenskiöld, Lennart Bodström, Björn Rosengren och Sture Nordh. Personliga handlingar finns också från två handläggare; Jaan Kolk (kanslichef) och Stig Gustafsson (jurist). De senare har förtecknats ihop med TCO under serie E 7. Vid uppdateringen av arkivförteckningen som gjordes 2004 har även handlingar från Jan-Erik Nyberg tillförts denna serie samt ”ordförandens korrespondens” som tidigare låg i serie E6 Övrig korrespondens.
  • Ordföranderådets handlingar från 2003 återfinns i A3c.
  • Ämnesordnade handlingar. Eftersom den ursprungliga strukturen inte gått att återställa har F-serierna mycket blivit långa och snåriga. Därför bör de som vill ta del av TCO:s arkiv läsa igenom innehållsförteckning och serier noggrant om de vill få ut så mycket information som möjligt.
  • Det är ofta nödvändigt att gå igenom flera serier för att få en heltäckande bild av vilka handlingar och/eller akter som återfinns i arkivet.

Beskrivning av arkivet:

Förutsättningarna för det ordnings- och förteckningsarbete avslutades år 2000 kan i korthet beskrivas på följande sätt. 1) Det tidigare förtecknade beståndet bröts upp för att integreras med nyare material utifrån allmänna arkivschemat. (Det äldre beståndet var tidigare förtecknat enligt ett sakområdes-/dossiersystem vilket innebar att diarieförda handlingar splittrats upp. 2) Stora mängder ”personrelaterat material” har gåtts igenom och fogats samman till överskådliga serier.

En uppdatering av arkivförteckningen gjordes 2004. Under arbetet gjordes inga stora förändringar i serieindelningen utan befintliga serier byggdes på med nytt material.

År 2011 förtecknades de handlingar som sporadiskt levererats till arkivet efter det förra förteckningsarbetet. Förändringar i TCO:s organisation och arbetssätt har pågått även under 2000-talet: många av beredningsorgan, informationskanaler o.dyl. har lagts ner eller bytt namn, medan några nya har tillkommit. Diarium har avskaffats med undantag för yttranden. Dock har inte strukturen i arkivschemat ändrats och nya handlingar har inordnats i de serier där de har en logisk koppling till.

Andra källor:

· Tommy Nilsson: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985).
· Per Sandberg: Tjänstemannarörelsen. Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969).
· Thord Wallén: Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet (Stockholm 1985).
· Thord Wallén: Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling (Stockholm 1989).
· TCO 60 år. 1944-2004 (Stockholm 2004).