TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  Svenska Läkaresallskapet ▸ Svenska Läkaresällskapets arkiv

Svenska Läkaresällskapets arkiv

Beståndskod: TAM 716

Verksam från: 1808

Typ av organisation: Yrkesförening eller intresseorganisation

Historia:

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en vetenskaplig organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Organisationen verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av till exempel utländsk litteratur och seminarier, men också att själva utge avhandlingar och tidskrifter för upplysning. Ambitionen var tidigt att involvera läkare från landsorten och utlandet, men också från andra discipliner.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar:

Se arkivförteckningen: innehållsförteckning över serier

Svenska Läkaresällskapets hvudarkiv är förtecknat enligt det allmänna arkivschemat och omfattar 126 hyllmeter. Diarium saknas. På TAM-arkiv finns också f.n. fem sektionskarkiv, se relaterade arkiv.

Beskrivning av arkivet:

Material finns från 1810, men huvudsakligen täcker materialet dokument från 1900-talet och början av 2000-talet. Diarium saknas och det finns luckor i materialet, t ex i tryckta skrifter. Arkivet innehåller även diabilder, kassettband och fotografier.

Protokoll finns från fullmäktige, styrelsen, nämnden, presidiet, arbetsutskottet, delegationerna och kommittéerna och täcker perioden 1919-2005.

Stadgar och reglementen daterar sig till perioden 1812-1989.

Arkivet innehåller bl. a. en intressant samling om medicinsk etik. De många remissvaren är också av forskningsintresse.

Under serien remisser från perioden 1926-2006 finns handlingar bestående av en rad utredningar såsom synen på dödsbegreppet i en remiss till Socialstyrelsen 1969, remissen ”Möjligheten att åldersbestämma vuxna” från 1984 och en remiss med anledning av ändrade föreskrifter och allmänna råd för godkännande av parallellimporterade läkemedel från 2006.

Fotografier finns i 19 volymer, från 1880-tal till år 2000. Med bl.a. interiörer från Sällskapets lokaler på Jacobsgatan vid förra sekelskiftet och fotografier från 150-årsjubileet 1958.

Arkivet är ordnat och förtecknat 1994 och 2002. Arkivförtecknigen reviderades 2009. De ändringar som genomfördes finns dokumenterade tillsammans med arkivförteckningen från år 2009 (Serie D3:5).

Relaterade arkivbildare:

Handlingar från SLS sektioner på TAM-Arkiv:

  • TAM/716 Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (handlingar 1921-2009, ordnade)
  • TAM/722 Svenska Infektionsläkarföreningen (handlingar 1989-2007)
  • TAM/748 Svensk Gastroenterologisk förening (handlingar 1953-1992)
  • TAM/747 Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (handlingar 1970-tal -1990-tal)
  • TAM/749 Svensk Neuropediatrisk förening (fåtal handlingar, 1990-tal)

SLS har en äldre arkivbildning på Riksarkivet. Där återfinns även några sektionsarkiv.

Andra källor

Flera läkarföreningar är knutna till SLS som associerade föreningar. Lokala läkaresällskap finns i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro.