TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida ▸ Fackföreningarna  ▸  TCO ▸ Kansliets organisation

Kansliets organisation

Den första större omorganisationen av TCO:s kansli skedde 1953. Organisationsplanen fick då följande utseende:

1957 skiljdes direktörsbefattningen från sekretariatet, vars chef i stället blev en förste sekre-terare. Samma år slogs också press- och informationsavdelningarna samman till en gemensam enhet benämnd informationsavdelningen. 1958 anställdes en jurist, som organisatoriskt knöts till sekretariatet.

Under 1966-69 skedde flera mindre ändringar av organisationsplanen. 1967 blev TCO:s Statstjänstemannasektion (TCO-S) en egen organisation och berörd personal på stats- och kommunaltjänstemannaavdelningen övergick då till den nya organisationen. Därmed upp-hörde stats- och kommunaltjänstemannaavdelningen. 1968 inrättades en särskild arkivenhet på TCO-skolan Bergendal i Sollentuna och 1969 ersattes utredningsavdelningen med en utbildnings- och yrkesavdelning (elevkontakter, facklig utbildning, forskning, kulturpolitik, studiesociala frågor, utbildningspolitik och yrkesfrågor).

1975 skedde en större omorganisation. Flera av informationsavdelningens ansvarsområden fördes samman med sekretariatet till en administrativ avdelning (sekretariatet upphörde). Den administrativa avdelningen fick då hand om administration, bibliotek, arkiv, information, lokal och regional verksamhet, organisationsfrågor, TCO-skolan Bergendal och TCO-tidningen. Återstoden av informationsavdelningen ombildades till en allmän avdelning med ansvar för arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor, familjepolitik, företagsdemokrati och inter-nationella frågor. Redan 1979 delades emellertid den administrativa avdelningen i två. En ekonomiavdelning med ansvar för budget- och ekonomifrågor, kassa, intendentur och för-valtning och en statistikavdelning med ansvar för medlemsstatistik.

Denna organisation kom i allt väsentligt att bestå till 1983. Då omorganiserades kansliet enligt följande schema:

På den samhällspolitiska avdelningen organiserades särskilda arbetslag med olika ansvars-områden (SAMS, FRIDA, INFRA, A-LAGET, UFO och KOR).

1984 sammanfördes arkivet med SIF:s kontorsmuseum till föreningen Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM). Därmed upphörde arkivenheten och TCO:s arkivråd. Samma år knöts en särskild arbetsskadeenhet till sekretariatet och områdena kontakt och rekrytering överfördes från sekretariatet till informationsavdelningen. 1987-90 utgjorde de regionala fråg-orna en egen avdelning. Sistnämnda år överfördes de till den samhällspolitiska avdelningen.

Nästa större omorganisation skedde 1990/91. Förutom kansliet ändrades då även besluts- och beredningsorganens sammansättning. I stället för nämnder och råd bildades programberedningar. Avsikten var att skapa en mer decentraliserad beslutsstruktur med större flexibilitet genom att låta kansliorganisationen följa beredningsorganens organisation.

De nya programberedningarna respektive kansliorganisationen såg ut som följer:

Programberedning:
1. Inflytande och kompetens
2. Produktivitet och konkurrensförmåga
3. Välfärdssamhällets framtid
4. Organisations- och rekryteringsfrågor (upphörde 1992)
5. Jämställdhetsfrågor
6. Europafrågor
7. Rådet för samhällsekonomi och arbetsmarknad
8. Rådet för social- och välfärdspolitik
9. Rådet för arbetsliv och utbildning
Kansliorganisation:
1. Verksamhetsledning
2. Internationell enhet
3. Samhällspolitisk enhet
4. Arbetslivsenhet
5. EG-samordning
6. Regional verksamhet
7. Information och rekrytering
8. Facklig utbildning
9. TCO-tidningen
10. Administrativa avdelningen

Dessutom fanns följande fasta organ, varav en del fanns i föregående organisationen:
1. Jämställdhetsrådet
2. EG-rådet
3. Nämnden för kultur- och mediafrågor
4. Nämnden för internationella frågor
5. TCO:s fackliga utbildningsråd
6. TCO:s juristgrupp
7. Studeranderådet
8. Styrgruppen för arbetsskadeenheten
9. Styrgruppen för TCO:s samlade studerandeverksamhet

1992 överfördes större delen av kursverksamheten till det av TCO ägda Ledarinstitutet.

Redan 1993 fattades beslut om en ny större förändring av kansliorganisationen. Detta skedde i samband med en översynsutredning som bl.a. inbegrep TCO:s relationer till medlemsförbunden. I omorganisationen inbegreps också beredningsorganen. Resultatet blev att programberedningarna försvann och ersattes av mer eller mindre löst sammansatta arbetsgrupper 1995. Dessa inrättades vartefter olika projekt startades/upphörde. Den nya kansliorganisationen sjösattes 1995 och såg ut på följande sätt:

1996 avskiljdes pressinformationen som en särskild enhet inom informationsavdelningen.