TAM-arkiv mobilmeny

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm Litteratur i urval Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm Haeger, K…

Forskning och litteratur om Finansförbundet

Avhandlingar På Lunds Universitet, Ekonomisk Historiska institutionen, pågår forskning som använder sig av TAM-Arkivs material som källa. Tobias Karlsson har granskat sedvaneutredningen som genomfördes av Finansförbundet från år 1938 till 1943. Sedvaneutredningen syftade till att kartlägga både arbetsvillkoren och pensionsvillkor för bankanställda.   Kajsa Holmberg, också hon från Ekonomisk Historiska institutionen på Lunds Universitet, har i…

Forskning och litteratur om Polisförbundet

Följande avhandlingar och uppsatser har använt material från TAM-Arkiv i sin forskning. Avhandlingar Dahlgren, Johanna, Kvinnor i polistjänst: Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971. Uppsatser Meyer, Richard, Tre lokalavdelningars utträde ur Svenska Polisförbundet under 1950-talet, uppsats 40 poäng, Stockholms universitet, 1989. Dahlgren, Johanna, Likställighetens försvarare. Svenska Polisförbundet och kvinnliga poliser 1957-1971,…

Forskning och litteratur om Civilekonomerna

Litteratur Civilekonomerna 60 år. En jubileumsskrift. 1996. Boken är till stor del baserad på Civilekonomernas arkiv. Den innehåller bl.a. delar av en kandidatuppsats av Magnus Lundberg, “Ett förbund blir till”, samt en längre krönika av förbundsordförande Jan-Eskil Jörby. Civilekonomernas ekonomipris För att stimulera kvalificerad företagsekonomisk forskning i Sverige beslutar styrelsen att från och med 1987…

SSR:s historia

Strejker och turbulens SSR har hittills varit involverad i tre strejker: 1966, 1971 och 1986. Lönepolitik har varit den stora återkommande centrala frågan i alla konflikterna. 1970-talet beskrivs som förbundets mest turbulenta tid då många generella samhällsfrågor som socialpolitik, demokrati och utbildning diskuterades inom förbundet. Vid SACO-strejken 1971, där socionomer i kommunal tjänst deltog, uppmärksammades…

PTK:s historia

Ingvar Seregard, den första ordföranden i PTK. Foto: Allan Myrman. Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Idén till samverkan fanns…

TCO:s historia

TCO:s styrelse med nye ordföranden Lennart Bodström, 1970, Stadshuset. Foto Björn Myrman TCO:s bildande Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och “gamla” Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den senare var en sammanslutning av förbund och föreningar inom den offentliga…

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet SLS är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet. Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910. Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte…

Finansförbundets historia

På Sundsvalls Enskilda Bank, Huvudkontoret, 1920. Finansförbundet, TAM-Arkiv. Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Förbundet är anslutet till TCO. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Under organisationens första år fungerade den mest som en sällskapsförening…

Polisförbundets historia

I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel. Svenska Polisförbundet bildades 1903 och organiserar idag de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige samt polisstudenter. Källorna till Polisförbundets historia finns hos TAM-Arkiv. Kvarterspolis på Besök i Stockholmsskola. Bild publicerad i TCO-tidningen 25/1980. Foto: Allan Myrman I slutet av 1800-talet var en normal…