TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ PTK:s historia

PTK:s historia


Ingvar Seregard, den första ordföranden i PTK. Foto: Allan Myrman.

Privattjänstemannakartellen – PTK bildades på TCO:s (Tjänstemännens centralorganisation) kongress 1973. Tanken bakom PTK var att kunna samordna förhandlingar genom en förhandlingskartell som representerade en enad tjänstemannarörelse. Detta innebar att man skulle samarbeta över gränserna mellan TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Idén till samverkan fanns sedan tidigare. 1969 hade Svenska Industritjänstemannaförbundet (Sif), Sveriges arbetsledareförbund (SALF, idag Ledarna), som båda vid den tiden var inom TCO, ingått i ett samarbetsavtal med Civilingenjörsförbundet (idag Sveriges Ingenjörer) som tillhörde Saco. I december 1969 träffade de ett femårsavtal med SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen, idag Svenskt Näringsliv) om löner och anställningsvillkor. 1971 tillsattes en arbetsgrupp, som arbetade fram en motion om en förhandlingskartell, vilken röstades igenom TCO:s kongress 1973. Ordförande för PTK blev Sif:s förhandlingsdirektör Ingvar Seregard, som även varit en drivande kraft bakom bildandet av PTK. Seregard var ordförande 1973-1985.

2005 byttes namnet, men man behöll förkortningen PTK. Det nuvarande namnet är Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Organisation

PTK utövar sin verksamhet, i enlighet med stadgarna, genom stämman, överstyrelsen, styrelsen, förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper. Dessa organ har en kansliorganisation till sitt förfogande. Det högsta beslutande organet är stämman som består av representanter för varje medlemsförbund. Mellan stämmorna är överstyrelsen PTK:s högsta beslutande organ. Överstyrelsen har sitt säte i Stockholm. PTK:s verkställande organ är en styrelse bestående av sju ledamöter.

Förhandlingsgrupper hanterar förhandlingar utanför PTK:s långsiktiga uppdrag, som är orienterade mot olika motpartskonstellationer. Förhandlingar om avtal knutna till de långsiktiga uppdragen hanteras av en förhandlingschefsgrupp. Enligt vissa lagar och avtal förutsätts samverkan mellan tjänstemännen lokalt i företagen. Den lokala samverkan mellan medlemsförbundens klubbar sker då genom PTK-L (PTK-Lokalt). Det är ett stadgebundet samverkansorgan.

2012 var 26 förbund anslutna, som representerar cirka 700 000 privatanställda tjänstemän, från TCO, Saco och Ledarna.

Verksamhet och syfte

PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar kopplade till avtalet om ITP-planen och tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. PTK förhandlar på uppdrag av medlemsförbunden med olika arbetsgivarorganisationer. PTK förvaltar de avtal som finns på central nivå. Andra funktioner och uppgifter PTK har rör utredningsuppdrag, information och rådgivning kring pensioner och försäkringar, samverkan kring arbetsmiljöfrågor och utbildning av medlemsförbundens arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser.