TAM-arkiv mobilmeny

Thord Wallén – TAM:s förste eldsjäl

TAM-Arkivs förste chef Thord Wallén var en verklig eldsjäl. Han var en folkbildare; skrev böcker om fackets historia och var även poet.

Thord Wallén. Foto Allan Myrman.

TAM-Arkiv (som idag är TCO och Sacos gemensamma arkiv) hette ursprunglig TAM (Tjänstemännens arkiv och museum). När TAM startade 1985 var det för att tjänstemannarörelsens (TCO och dess förbunds) historia skulle bli mer känd. Den nya institutionen skulle också lyfta fram olika tjänstemannayrkens betydelse för samhällsutvecklingen. Det hade visserligen sedan tidigare funnits såväl ett arkiv som ett museum med tjänstemannainriktning. Men dessa tidiga institutioner hade inte riktigt uppmärksammats efter förtjänst. Först när TAM bildades kunde såväl museiverksamheten och forskningen om tjänstemännen blomma ut.

Thord Wallén blev den nya institutionens förste chef. Wallén hade tidigare varit studierektor och verksam vid TCO:s kursgård, den tidigare herrgården Bergendal (där även arkivet ursprungligen låg). Han brann för de fackliga frågorna och för att sprida kunskap om tjänstemannahistorien. Han ansåg att kunskapen om fackets historia var en nödvändig förutsättning om man ville föra de fackliga frågorna vidare.

Wallén poängterade att medan arbetarrörelsens historia var väl dokumenterad hade tjänstemannarörelsen och dess medlemmar hamnat i skymundan. Idag är detta ännu mer relevant. TCO och Saco har växt och därför finns det all anledning att forska om dessa organisationer och de yrkesgrupper de representerar. Forskning på TAM-Arkiv borde ha framtiden för sig.

Under sin tid på TAM författade Wallén ett flertal böcker om tjänstemannarörelsen och dess historia. Några exempel på boktitlar är Samförstånd som strategi: Tjänstemännens organisationspolitik under 1960- och 1970-talen och Bakom Dokumenten: Femtio år av visioner och verklighet.

Wallén skrev också poesi. Hans dikter har lästs av en stor publik – främst inom tjänstemannarörelsen – och många av dem är tonsatta. Han gav exempelvis ut diktsamlingen Dikter mellan två nu. Just den diktsamlingen gavs ut i flera upplagor först 1982 och sedan 1990. Den senare upplagan är fortfarande en del av TAM-Arkivs samlingar. I förordet skriver författaren Stig Sjödin:

”Thord Walléns dikter har en anspråkslös ton, han gör sig inte märkvärdig och tror att han sitter med de innersta sanningarna, men han förmedlar en medmänsklig värme, som åtminstone jag har svårt att leva förutan. Ur det vardagliga slitet vaskar han fram händelser och upplevelser som belyser och klargör att det inte alltid är det högljudda eller unika som är värt att uppmärksamma. Och han illustrerar tydligt att en materiell strävan alltid måste paras med en omsorgsfull omtanke om de behov som vi brukar förlägga till hjärtat och själen.”

Ett rikt inre liv

är att bearbeta

sina besvikelser över

det yttre livets

absurditeter

Ovanstående är en dikt av Thord Wallén. Stig Sjödin avslutar sitt förord med orden:

”Så länge det finns fackliga ombudsmän som skriver poesi och som gör det med Thord Walléns insikter och erfarenheter närvarande i texterna, så tycker jag det finns hopp för mänskligheten. Han för den hemliga koden vidare. Och många bör kunna ta emot dess innebörder.”

Thord Wallén vid invigningen av TAM 1985. Institutionen låg då centralt inrymt i TBV-huset – Cardellgatan – vid Humlegården. Foto Lisbeth Rauden.