TAM-arkiv mobilmeny

Ingrid Wahlund – en eldsjäl för TAM

Ingrid Wahlund blev TAMs första kvinnliga chef. Under
hennes tid på TAM bedrevs en mycket expansiv och livlig verksamhet på
institutionen.

Ingrid Wahlund utsågs 1989 till chef för Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum. En tjänst hon innehade till sin bortgång 1994. Under hennes ledning utvecklades TAM på många plan. Det blev en respekterad institution som dokumenterade och lyfte fram tjänstemannarörelsens historia och utveckling.

Hon var fil.lic i pedagogik och arbetssociologi och hade ursprungligen tänkt sig en forskarkarriär. I mitten av 1970-talet arbetade hon i Nya Zeeland som forskare och lärare. Men så småningom tog det fackliga intresset över. Hon blev fast anställd på TCO. Hennes djupa kunskaper om forskning och hennes engagemang för forskningsfrågor kom att prägla hennes arbete på TCO. På 1980-talet var hon ansvarig för forskningsfrågor och forskningsinitiering inom TCO. Hon brann inte minst för frågor kring jämställdhet.

Under Wahlunds tid som chef för TAM bedrev institutionen en mycket imponerande och expansiv verksamhet. Från grundandet 1984 hade verksamheten växt och TAM hade blivit något av ett centrum för forskning och studier om tjänstemännen och deras historia. Allt fler forskare och studenter besökte TAM framgår det av institutionens årsbok 1989 – 1990.

För att öka intresset för ytterligare studier kring tjänstemannarörelsen utarbetade TAM skriften ”Tjänstemännen i tiden. Dokument och bilder från TAM:s arkiv”. Skriften beskrev arkivbestånden i TAM:s arkiv och pekade ut angelägna forskningsområden. Den gav också tips på uppsatsämnen för studerande på olika nivåer.

Utställningen ”En handelsresande i dans” invigdes 1990. Utställningen utformades i samverkan med Facklärarförbundet och Danspedagogförbundet. En handelsresande i dans visades på Facklärarförbundets kansli och Danshögskolan. Hösten 1990 ställdes den ut bl.a. på Nordiska museet.

År 1990 planerades det också för en 5-poängskurs i tjänstemannahistoria i samverkan med TCO:s fackliga utbildning, TBV samt ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Utbildningen skulle behandla skilda teoretiska och metodologiska angreppssätt i tjänstemannastudier, tjänstemännens organisering historiskt sett samt organisationernas roll i samhället. I utbildningen skulle det ingå ett projektarbete som omfattade 5 poäng.

Ingrid Wahlund gav under sin karriär ut många skrifter om fackliga frågor och om tjänstemannarörelsen. Ett exempel – en bok som fortfarande återfinns på TAM – Arkiv – är Spindeln i nätet: kontorsyrkesanställda berättar. Det är en antologi som emanerade från projektet ”Spindeln i nätet” där TAM bjudit in TCO, Industritjänstemannaförbundet (SIF), Handelstjänstemannaförbundet (HTF), Bankmannaförbundet, SBmf samt Sveriges Sekreterares Intresseorganisation (SSIO). I boken fick anställda inom olika kontorsyrken skriva om sitt eget arbete.

TAMs lokalfrågor var alltid aktuella under Ingrid Wahlunds tid som chef för TAM. Under hösten 1993 flyttade TAM till nya lokaler på Västmannagatan vid Odenplan i Stockholm. Flytten var i hög grad Ingrids verk. Men redan då led Ingrid av sjukdom och hon avled 1994. TCOs dåvarande ordförande Björn Rosengren skrev då om hennes gärning, på ett sätt som också belyser hennes personlighet:

”Ingrids livsgärning präglades av personlig anspråkslöshet, en stark känsla för solidaritet och rättvisa och ett stort socialt ansvarstagande för alla de arbetsuppgifter som hon tog på sig”