TAM-arkiv mobilmeny

Förändringsprocesser i förskolan

”Det går inte att driva förändring på måfå utan kompassnål. Det krävs en samsyn, gemensamma ställningstaganden och en plan för varför, vad och hur saker ska genomföras”.

Citatet återfinns på baksidan av den nyutkomna boken ”Förändringsprocesser i förskolan” utgiven på Lärarförlaget, men kan appliceras på alla typer av gemensamma förändringsprocesser och verksamheter såväl som inom varje individ.

Boken är skriven av Maria Elbrand och Therés Åkerblom, båda legitimerade förskollärare med flera ytterligare kompetenser, och tar upp såväl förbättringsarbetet på en enskild förskola som teoretiska grunder och praktiska tips, övningar och exempel.

Vägen är målet och det grundläggande, enligt boken, är att se förändringsarbete som en levande och positiv process med ett eget ansvar och en vilja att utvecklas och känna delaktighet. Det sistnämnda innefattar i det här fallet inte minst förskolebarnen.

Mod

Förändringar kräver mod, hur uppbringar vi det? Som Tove Jansson uttryckte det: ”Det är lätt att vara modig om man inte är rädd”. Förändringar startar i att synliggöra både egna och andras förhållningssätt till och förväntningar på de aktuella frågorna. Det kräver mod att tänka själv och tro på de egna idéerna samtidigt som man lyssnar in andra.

I boken beskrivs vikten av att som arbetslag i förskolan inför sig själva, vårdnadshavare och barn, fundera över och skapa riktlinjer och tydlig information om arbetssätt och förväntningar i båda riktningar. Ett arbetslag representeras ofta av personal med varierad kompetens, erfarenhet och ålder och där är delaktighet och dialog essensen. Att arbetslaget fungerar är viktigt, men lika betydande är kvaliteten i förhållningssättet till de man vänder sig till och jobbar för och med, i det här fallet barnen.

Tidsaspekt och ledarskap

Man ska inte hasta igenom ett förändringsarbete, men det får inte heller ta alltför lång tid. Att reflektera, utvärdera och ge och få feedback under processens gång är en grundförutsättning för att leda arbetet framåt.

Självledarskap och vad det innebär utifrån självkännedom och medvetenhet i den professionella rollen tas upp liksom pedagogiskt ledarskap i till exempel en rektorsroll. Centralt i att leda andra framåt och få möjlighet att växa är ett så kallat lärande ledarskap som innefattar medmänsklighet och tydlighet.

Med egen erfarenhet som förskollärare kan jag varmt rekommendera denna bok. Med sitt upplägg bör den vara till stor hjälp såväl för den enskilde som i arbetslag inom professionen. Den grafiska utformningen, gjord av Anna Hild, är också den väldigt tilltalande.

Inspirerar till diskussion

Att ha något att referera till underlättar diskussioner i närmiljön och fungerar perfekt som utgångspunkt till förändringsarbete. Boken lägger också tyngd på betydelsen av att, utifrån en kännedom om vad professionen innebär och kräver, göra ett medvetet val att jobba i förskola.

Engagemang, sammanhang och att jobba tillsammans genererar arbetsglädje. Så för igenkänning och verktyg utifrån förskolemiljön – läs boken!

Text: Anna Lundkvist