TAM-arkiv mobilmeny

TAM-Arkiv fyller 40 år!

I år är det 40 år sedan TAM grundades! Det har varit en lång resa – Grattis! Här nedan kan vi beskåda förstasidan av protokollet med de ursprungliga stadgarna, från oktober 1984.

Från protokollet kan vi utläsa att det handlar om ett förslag till arbetsordning som antogs vid den konstituerande stämman för Tjänstemannarörelsens arkiv och museum, SFLs styrelserum, Cardellgatan 1, den 2 oktober 1984 kl. 13.00 på dagen. Det framgår också (skrivet med bläckpenna på framsidan), att det var Inge Granqvist – SIFs ordförande – som satt som ordförande vid stämman. Den blivande chefen – Thord Walléns – namn nämns också längst upp på dokumentet. Vad var då syftet med att starta TAM? I den första paragrafen står det:

”Föreningen Tjänstemannarörelsens arkiv och museum har till ändamål att förteckna, samla och vårda ur arkivsynpunkt väsentliga protokoll och andra handlingar från den svenska tjänstemannarörelsen, litteratur och annat material om tjänstemannarörelsens historia och utveckling samt föremål som använts inom olika tjänstemannayrken och -uppgifter.

Föreningen ska eftersträva att underlätta för organisationer, forskare och studerande att ta del av arkivets och muséets material.”

I nästa paragraf framgår det också att den blivande institutionen är en ideell förening som inte ska drivas i vinstsyfte.

Sedan går protokollet punkt för punkt igenom TAMs blivande arbetsordning. Allra sist redovisas budgeten.

Det var alltså ursprungligen tjänstemannarörelsen som 1984 bildade arkivinstitutionen TAM.  TCO:s dåvarande arkiv inrymt på Bergendal två mil norr om Stockholm hade med tiden blivit alltmer problematiskt. Arkivlokalerna hade börjat bli för små. Arbetsmiljön var heller inte tillfredställande och arbetet kunde därför inte bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån det beslutade TCO-styrelsen i mars 1984 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att utreda hur arkivverksamheten skulle kunna utvecklas. Under arbetets gång vidgades gruppens uppdrag till att lägga fram ett förslag om en sammanslagning av arkivet i Bergendal och ett litet kontorsmuseum som Svenska Industrimannaförbundet (SIF) inrättat 1970. Deras förslag blev att den nya institutionen skulle heta Tjänstemännens arkiv och museum (TAM). Förslaget togs emot positivt när det behandlades av TCO-styrelsen 1984. TAMs konstituerande stämma hölls sedan för nu snart 40 år sedan – i oktober 1984. Den 1 januari 1985 startade sedan TAM sin ordinarie verksamhet.

Sedan dess har mycket hänt. Saco och dess medlemsorganisationer har blivit medlemmar och museidelen (M:et i TAM) är för länge sedan nedlagd. Endast enstaka föremål finns ännu att beskåda. Olika anställda har kommit och gått… Men fortfarande är TAM-Arkiv som det numera heter en institution som arbetar för att sprida kunskapen om de fackliga organisationernas och deras medlemsgruppers historia. Och TAMs medlemsgrupper har fått större betydelse med tiden. Allt fler definierar sig som ”medelklass” – ett begrepp som kan innefatta tjänstemän och akademiker. I framtiden borde fler besöka TAM-Arkiv. Många forskningsfrågor väntar ännu på att besvaras. Det finnas en potential för en glansfull framtid alltså! Grattis TAM-Arkiv till årets 40-årsjubileum!!!