TAM-arkiv mobilmeny

Studiebesök och kulturbevaringsprojekt

Måndagen den 22 maj gjorde TAM-Arkiv med flera andra arkivarier från museisektorn ett studiebesök på Regionarkivet i Huddinge. Arkivet innehåller handlingar som upprättats av cirka 300 olika verksamheter inom Region Stockholm. Byggnaden består av fyra våningar och rymmer cirka 14 hyllmil handlingar. Där förvaras flera arkiv från Region Stockholms ca tusen arkivbildare och än finns det plats för framtida leveranser. Med en personalstyrka på över 40 personer arbetar Regionarkivet aktivt med arkiv- och informationsförvaltning.


Regionarkivet vårdar och tar hand om arkiv från 26 kommundelar i Stockholm. Geografiskt sträcker sig Region Stockholm från Norrtälje till Nynäshamn. Detta resulterar i en omfattande informationsmängd som ska hanteras och förvaras. Idag ordnar och förtecknar Regionarkivet enligt det allmänna arkivschemat och är man intresserad av att ta del av en handling, önskar Regionarkivet uppgift om exempelvis plats och sjukhusavdelning snarare än personnummer. Att leta i arkiv är en konst och man behöver rätt redskap.

Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen i Region Stockholm. Bilden illustrerar några arbetsuppgifter Regionarkivet har.
Foto: Linn Johansson

I samband med att Regionarkivet historiskt har haft flera omorganisationer och reformer har de interna telefonkatalogerna varit en räddning för flera arkivarier i deras förteckningsarbeten. Med telefonkatalogerna som hjälpmedel har man kunnat få en insyn i organisationens struktur.

Bilden illustrerar hur Regionarkivet har ordnat och förtecknat Danderyds sjukhus. Observera att avdelningarna har sina egna beståndsnummer och är därav enskilda arkivbildare.
Foto: Linn Johansson
Bilden illustrerar förteckningsarbetet för patientjournaler. Observera att dateringen är viktig för eftersökning i och sortering av journaler. För barnjournaler läggs det ett fokus på timmar och dagar, snarare än årtal.
Foto: Linn Johansson
Även räkenskaper som nuförtiden är gallringsbart material, finnas bevarade hos Regionarkivet.
Foto: Linn Johansson

I Regionarkivet finns flera olika typer av handlingar, däribland ritningar, bygglov, journaler och administrationsinformation. Det äldsta materialet på Regionarkivet dateras till 1760-talet.

Vid intresse kan man besöka arkivet och ta del av handlingarna. Under eventdagar som Arkivens dag skapas utställningar efter arkivmaterialets tematiska innehåll. Nedan är fotografier från en tidigare utställning, ”Liv och Död”, som finns kvar i arkivet.

Utställningen ”Liv och Död” som arrangerades för Arkivens dag 2009.
Foto: Linn Johansson
Det fanns även dietmenyer för sockersjuka.
Foto: Linn Johansson

Efter studiebesöket och lite fika i magen presenterade Stockholms läns museum deras pågående projekt, Kollektivt kulturarv. I över 10 år har man aktivt arbetat med projektet. Man arbetar nära med hembygdsföreningar för att bevara och tillgängliggöra deras arkiv och bildarkiv.

Flera hembygdsföreningar har fantastiska bildarkiv med historiska berättelser. Det är ett gediget arbete. Önskar man få tillgång till hembygdsföreningarnas arkiv finns de tillgängliga på hemsidan: kulturarvstockholm.se.

Utöver detta har man börjat samla in samtidsbilder hos Stockholms läns museum och de finns i nuläget tillgängliga på deras hemsida under fliken ”Samtidsbild”. Projektet går ut på att allmänheten själva ska ladda upp sina bilder. Syftet är att dokumentera och bevara samtiden.

Sammanfattningsvis var det ett intressant studiebesök som gav en inblick i Regionarkivets stora samling av journaler. Dessutom fick man en kort genomgång i hur Regionarkivet bedriver förteckningsarbeten. Stockholms läns museum redovisade även flera av sina projekt med att samla in och tillgängliggöra fotografier. Besöket inspirerar till att börja samla in och förteckna så mycket material som möjligt, inte minst bilder. Såväl som privatpersoner som organisation behöver vi arbeta aktivt med samtidsbevarande.

Text: Linn Johansson