TAM-arkiv mobilmeny

Sacofolket berättar

TCO (och ännu mer LO) har haft en tradition av att skriva sina organisationers historia. Det finns inte lika många historiker skrivna av Saco och dess organisationer. Därför är antologin ”Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med” ett välkommet bidrag till vår kunskap om Sacos historia.

Boken tillkom inom ramen för ett berättarprojekt som initierades av några tidigare fackligt aktiva personer inom Saco-sfären. I boken medverkar ett antal personer som haft framträdande positioner inom den fackliga rörelsen. I boken berättar de om sina erfarenheter och upplevelser av Sacos arbete under tidernas gång.

”Det är väsentligt att skildra vad som hänt under årens lopp inom Saco-sfären” skriver projektgruppen i bokens förord. Och visst är det viktigt att bl.a. framträdande personer inom Saco ger sin bild av det som hänt. En bärande princip – i arbetet med boken – har varit att skribenterna inte ska ha känt sig bundna av tidigare uppdragsgivare. De har därför varit fria att ge sina egen version av det som hänt.

Historisk forskning är väsentlig för att kunna förstå de skeenden och idéer som ligger bakom ageranden. De belyser hur dagens förhållanden har vuxit fram. För att bevara något av vår historia behöver vi tillgång till såväl dokument som berättelser som annars riskerar att förloras i informationsflödet.

För Sveriges akademiker har det inte alltid varit självklart med fackligt arbete. Men idag bygger Saco-förbundens verksamhet på fackligt engagemang, men också en vilja att utveckla sin profession, påverka den akademiska grundutbildningen och bidra till framtidens forskning. Även medlemmarnas frågor i rollen som egenföretagare har varit viktiga för många av Sacos förbund.

Boken innehåller alltså berättelser från olika perspektiv. Alltifrån hur yngrerådet ändrade Sacos syn på studiefinansiering till erfarenheter av Civilingenjörsförbundets utveckling. Ofta kommer man lite under yta. Men det är förstås ingen ”objektiv” bild som ges. Det är snarare hur historien sett ut utifrån enskilda människors perspektiv; deras berättelse. Det är historier som spänner över flera decennier och belyser sådant som professionsfrågor och fackliga frågor. Först var de organisatoriskt nödvändigt att skilja på frågorna. Sedan blev det nödvändigt att sammanföra dem.

En facklig organisations agenda bestäms i stor utsträckning av samtiden. Det som hände för några år sedan tillhör snart det förflutna. Förtroendevalda och personal kommer och går. Eftersom blicken tenderar att vara riktad framåt har allt färre till slut kunskap om hur organisationen en gång tillkommit och hur den utvecklats. Ändå är det viktigt att förstå processerna, de viktiga händelserna och vad som drivit människor. Dagens förtroendevalda och medarbetare har bättre förutsättningar att företräda sin organisations intressen om de har kunskap om och en insikt i organisationens historia. Det förflutna är viktigt!

I antologins förord väcker initiativtagarna till boken tanken på en eventuell fortsättning av projektet i ”något inspirerande verksamhetsforum”. Låt oss hoppas att några tar upp bollen igen – vi behöver veta mer, inte minst om Sacos och Sacosförbundens historia.

Litteratur: Berättelser från Saco-världen – skildrade av några som var med. 2018. Distribution: TAM-Arkiv.