TAM-arkiv mobilmeny

Du kan ditt jobb!

Har tjänstemännen ägnat sig åt att forska om sitt eget yrkesområde – ”Gräv där du står” – som var ett hett ämne på 1970- och 80-talet? När TAM-Arkiv var ungt och hette Tjänstemännens Arkiv och Museum (TAM) engagerade man sig i denna ”gräsrotsrörelse”.

På 1970-talet gav författaren Sven Lindqvist ut boken ”Gräv där du står”, en praktisk handbok om hur man utforskar ett jobb. Det handlade om ens eget arbete:

”Var inte rädda för experterna. Det är i arbetet din styrka ligger. Du kan ditt jobb”, skriver Lindqvist på sidan 6 i sin bok för att inspirera läsaren. Många fackliga reformer initierades under denna period såsom medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om anställningsskydd (LAS). Reformer som syftade till att stärka arbetstagarnas position. Lindqvists bok måste ses mot denna bakgrund. Hans tanke var att historien inte skulle studeras för sin egen skull, utan som ett led i en kamp om makten över samhället.

Till en början trodde inte förläggaren på hans idé. Det fanns inget intresse bland löntagarna för att studera sin historia, trodde han. Men boken blev en succé och perioden 1975-1985 präglades av ett intensivt studiecirkelarbete som också kopplades till utställningar och teaterverksamhet. Det hela blev så stort att man kan tala om en folkrörelse.

Oftast förknippas ”Gräv där du står-cirklarna” med arbetarrörelsen. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) höll exempelvis 1982 ett seminarium på temat ”Gräv där du står” där Sven Lindqvist var inbjuden. Men även under TAM:s första år, 1985, kan vi skönja ett motsvarande intresse från tjänstemannarörelsens sida. Hos TAM-Arkiv finns en arkivbox från TAM:s första år. Den innehåller några guldkorn. Från Oktober 1985 hittar vi ett dokument om en tematräff: ”Hur kan vi dokumentera tjänstemännens liv i arbete och samhälle? Hur har våra förbund och lokala fack vuxit fram?”. Några talare deltog, bland annat TAM:s förste chef Thord Wallén och Sven Lindqvist själv. Och det finns mer att upptäcka. I samma arkivbox hittar vi en studiehandledning för gräv-där-du-står-cirklar: ”Tjänstemännen i familj, arbete och samhälle”. Den ger tips och instruktioner om hur en studiecirkel kan bedrivas. Skriften hade utformats av TAM i samverkan med TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). Här beskrivs hur man kan studera sådant som det egna arbetet och fackets roll. När det gäller facklig historik betonas värdet av TAM:s arkivmaterial. Frågorna handlar om sådant som makt och arbetsmiljö. Handledningen kom alltså till 1985 då det rent politiska intresset för rörelsen började mattas av.

I en senare fas handlade gräv-där-du-står inte främst om politiskt engagemang. Det handlade om att dokumentera industrisamhällen. I TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy 2002, nr 2 berättas om att TAM-Arkiv för första gången ska driva ett gräv-där-du-står projekt. Det handlade om ett samarbete med Bohusläns museum och projektet syftade till att dokumentera den petrokemiska industrin i Stenungsund på Bohuskusten. TAM-Arkiv skulle då samla in självbiografiskt material av minnesanteckningar och dagböcker. Många anställda hade varit med sedan industrierna startade på 1960-talet. De skulle skriva ned sina yrkesminnen och sina erfarenheter och upplevelser av Stenungsunds förändring.

Materialet om gräv-där-du-står är intressant därför att det pekar på att TAM under sin historia inte endast vänt sig till akademiska forskare. Även gräv-där-du-står idén som betonade det fria och frivilliga arbete och självbildningsidealet har funnits med. Den egna vardagen skulle vara basen för studierna. Ännu besökts TAM-Arkiv både av akademiska och icke-akademiska forskare. Det växande släktforskarintresset är ett exempel på hur envar kan ha nytta och glädje av ett arkiv.

Dokument från TAM-Arkivs samlingar.