TAM-arkiv mobilmeny

Den nordiska vänortsidén

Efter det första världskriget försökte man i de krigshärjade länderna på den europeiska kontinenten bygga upp fredliga relationer mellan folken, bland annat genom att knyta förbindelser mellan städerna. Första gången som vänortstanken dyker upp i Norden är inte så långt efter första världskriget. Det är 1923. Generalsekreteraren i den danska delen av föreningen Norden, Helge…

Förhandlingsrätt och kollektivavtal

TCO arbetar med lagstiftning som rör förhållandet arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare. Man bevakar också löntagares rättigheter utifrån grundlägande fackliga rättigheter såsom rätten att organisera sig, förhandla och träffa kollektivavtal. Frågor som rör förhandlingsrätt var mycket viktiga frågor redan för Daco och gamla TCO, de två organisationer som kom att bilda nuvarande TCO. Läs mer Läs…

Ordföranden i Föreningen Norden, Biografier

Ordföranden i Föreningen Norden      Louis De Geer – den förste ordförandenOrdförande: 1919 – 1924 Conrad Carleson – ordförande under ett årOrdförande: 1924 – 1925 Karl Axel Fryxell – en tidig ordförandeOrdförande: 1925 – 1928 Gabriel Thulin – ordförande i nio årOrdförande: 1928 – 1937 Torsten Nothin – Ordföranden som ändrade inriktningOrdförande: 1937 –…

Internationell samverkan

Den internationella verksamheten hör till de områden som TCO prioriterar högst. På grund av ekonomins ökande internationalisering, har även behovet av internationell facklig samverkan blivit större. Man samarbetar över gränserna med andra fackliga och internationella organisaioner. Idag tas beslut i utlande som påverkar svenska arbetstagare, till exempel inom EU eller förtagsledningar i multinationella bolag. Därför…

Elev- och lärarutbyten

Föreningen Nordens mål var bland annat att sprida kännedom om de olika nordiska folkens kultur och samhällsliv. Den långsiktiga upplysningsverksamheten var föreningarnas huvuduppgift enligt beslut från år 1919. Man ville nå de unga och väcka deras intresse för grannländernas folk. Lärarna var viktiga för att sprida den ”nordiska tanken” till ungdomarna och därför organiserade man…

Nämnden för Finskspråkig verksamhet

Efter andra världskriget inleddes en stor utvandring av finsk arbetskraft till Sverige. Till följd av den snabba förändringen i näringsstrukturen fanns det på finska landsbygden ständigt fler arbetslösa än den växande industrin och de expanderande servicenäringarna kunde sysselsätta. Stora delar av den finska ungdomen tvingades därför emigrera för att få ett arbete. Under perioden 1946-1955…

Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola

År 1956 fick Föreningen Norden överta herrgården på Biskops-Arnö i norra Mälaren. Det var ett regeringsbeslut som gjorde det möjligt för Föreningen Norden att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön. År 1958 startade man den folkhögskola som idag heter Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola. Skolan har genomgått en stark utveckling under sina 60 år. Från början fanns bara en allmän kurs…

Det nordiska vänortssamarbetets betydelse

Det nordiska vänortssamarbetet startades i och med att danska Thisted och Uddevalla blev vänorter år 1939. Det var den danska föreningen Norden som tog det första initiativet. Syftet var att öka kunskapen och intresset för grannländerna. Ett annat vänortssamarbete organiserades på kommunal nivå i och med Sovjetunionens angrepp på Finland samma år. Verksamheten bestod i…

Föreningen Nordens Nordkalottenkonferenser

Föreningarna Norden i Finland, Sverige och Norge har sedan andra världskriget haft en rad så kallade gränskonferenser där man diskuterat kulturella och ekonomiska samarbeten. År 1960 hölls den första så kallade Nordkalottenkonferensen som behandlade frågor om kommunikation, näringsliv, gränshandel, turism och kultur. Enligt egen utsago var Nordkalottenkonferenserna något av ”ett parlament för Nordkalotten”, ett forum…

Föreningen Nordens kursverksamhet under andra världskriget

Från det att föreningen Norden bildades år 1919 har kurser och föreläsningar varit en viktig del av föreningens verksamhet. Redan år 1920 började man hålla kurser för ferielediga studenter och utökade snart utbudet till näringslivs- och mejerikurser och studieresor för lantbrukare och mejerister. Kurser för lärare arrangerades från år 1922. Efter andra världskrigets utbrott fortsatte…