TAM-arkiv mobilmeny

Jämställdhetspionjär får nobelpris!

Årets nobelpris i ekonomi delades igår ut till ekonomhistorikern Claudia Goldin med motiveringen ”för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall”. Hon har bl.a. studerat de kvinnliga kontoristernas historia och utveckling. TAM-Arkiv gratulerar till att en – för arkivet – så relevant forskare har tilldelats nobelpriset!

Årets ekonomipris är det 55:e i ordningen från starten 1969. Innan Claudia Goldin erhöll årets pris hade endast två kvinnor tilldelats priset. Goldin är verksam vid det prestigefyllda Harvard University i USA – ett universitet med många nobelpristagare.

Maria Norbäck – docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för forskning om arbete och sysselsättning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – tycker att det är positivt att priset i år går till en ekonomihistoriker.

-Tidigare pris har ju ofta gått till nationalekonomer och ekonometriker som gör abstrakta modeller över ofta ganska abstrakta fenomen. Goldins forskning baseras snarare på stora mängder historiska data, vilket gör hennes forskning ganska lättillgänglig, i alla fall om man jämför med många tidigare pristagare. Det gör det också lätt att förstå vilken nytta den kan ha, säger Norbäck.

Goldin har varit en pionjär genonm att ge en helhetsbild av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och hur deras inkomster har utvecklats historiskt. Hon belyser – i sin forskning – de förändringar som skett och analyserat orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår.

Hon visar varför kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden formar en kurva som liknar ett U. Den har inte gått rakt uppåt, utan istället gått i vågor. Andelen gifta kvinnor som deltog på arbetsmarknaden minskade t.ex. med övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället under 1800-talet. När sedan dagens tjänstesamhälle började växa fram under 1900-talet ökade deras deltagande. Ekonomisk tillväxt leder inte med nödvändighet till att kvinnor deltar i större utsträckning på arbetsmarknaden, konstaterar hon.

Och trots ekonomisk tillväxt, moderniseringar och en ökning i andelen kvinnor som yrkesarbetar under 1900-talet tog det tid innan inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män började minska. Enligt Golding handlar det om att beslut om utbildning fattas tidigt i livet, ett beslut som det påverkar yrkeskarriären på sikt. Om kvinnornas förväntningar på en yrkeskarriär grundar sig på det förflutna – på hur tidigare generationer av kvinnor inte återgick till arbetet förrän deras barn vuxit upp – kommer förändringarna i arbetslivet att gå långsamt.

På TAM-Arkiv gläds vi åt att en forskare med inriktningen på arbetsmarknaden, dess historiska förändringar och naturligtvis kvinnors situation på arbetsmarknaden har uppmärksammats och tilldelats Nobelpriset i år. På TAM finns ju mycket dokument relaterade till jämställdhet i ett historiskt perspektiv. Något som det borde forskas mer om, tycker vi. Goldin kan här tjäna som inspirationskälla.

”Att förstå kvinnors roll på arbetsmarknaden är viktigt för samhället. Tack vare Claudia Goldins banbrytande forskning vet vi mycket mer om de underliggande faktorerna och vilka hinder som kan behöva undanröjas i framtiden, säger Jakob Svensson ordförande för ekonomipriskommittén.”