TAM-arkiv mobilmeny

Årsböcker i svensk undervisningshistoria

ÅSU 1 Om Sveriges första läroverksstadga (1921)
ÅSU 2. Ur Fryksände, Lena, Skultuna, Snavlunda och Välinge skolhistoria (1921)
ÅSU 3. Självbiografier av lärare (1921)
ÅSU 4. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 1/3, 1561, 1611 och 1649 års skolordningar (1921)
ÅSU 5. Johannes Rudbeckii akademiska högtidstal
ÅSU 6. Lankasterskolor: interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland och Skåne (1922)
ÅSU 7. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905 (1922)
ÅSU 8. Folkundervisning med lärda, etiska och praktiska inslag: urkunder och historik rörande Garpenberg, Levede, Strömsholm, Tådene, V. Vingåker, Västerhaninge och Västerljung (1923)
ÅSU 9. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 7, 1820 års skolordning (1923)
ÅSU 10. Till Johannes Rudbeckii karakteristik: hittills otryckta urkunder (1923)
ÅSU 11. Till Johannes Rudbeckii karakteristik: hittills otryckta urkunder (1924)
ÅSU 14. Ur Växjö stifts folkundervisningshistoria 1795-1865
ÅSU 15. Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet (1925)
ÅSU 16. Ur Malmöhus läns folkundervisningshistoria : acta och skildringar (1925)
ÅSU 17. Erasmi De civilitate samt Matthiæs Ratio och Libellus (1926)
ÅSU 18. Tidiga enhetsskoletankar. Agardh, Bergman, Broocman, Fryxell, Silverstolpe. (1926)
ÅSU 19. Ur den kyrkliga folkdisciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. 1. (1926)
ÅSU 20. Tidiga enhetsskoletankar. Oscar I, Geijer, Wallin, Cederschjöld (1927)
ÅSU 21. Ur den kyrkliga folkdisciplineringens historia : otryckta acta och spridda undersökningar. 2 (1927)
ÅSU 22. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 10, 1878 års skollag (1927)
ÅSU 23. Rudbeckii kyrkodisciplin och vissa av dess förebilder. [Bd 1] (1928)
ÅSU 24. Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund : acta. Före 1817. (1928)
ÅSU 25. Eneroths pedagogik: valda uttalanden / jämte kortfattad biografi (1928)
ÅSU 26. Prins Oscars goss- och flickläroverk i Askersund: acta. 1817-1859. (1929)
ÅSU 27. Folkpedagogiska stiftsstatuter. 1, Tyska, baltiska och finländska kyrkoedikt i svensk tid. (1929)
ÅSU 28. Ur Lunds och Visby folkskoleseminariers historia : elevminnen, avtryck och undersökningar. (1929)
ÅSU 29. Skånska folkskolor: minnen, urkunder och undersökningar. (1930)
ÅSU 30. Rudbeckii kyrkodisciplin och vissa av dess förebilder. [Bd 2]. (1930)
ÅSU 31. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. 11, 1905 års läroverksstadgar (1930)
ÅSU 32. Tidiga enhetsskoletankar. Almquist, Cramér, Kryger, Siljeström m.fl. (1931)
ÅSU 33. Reformpedagogik i Gustav Adolfs anda: rarissimi-skrifter m.m. av Gustav II Adolf, Oxenstierna, Skytte, Ratke och Comenius (1933)
ÅSU 34. Penalism vid läroverken. Källskrifter, skildringar. (1931)
ÅSU 35. Folkpedagogiska stiftsstatuter. 2, Påbud inom det nutida Sveriges gränser. (1932)
ÅSU 36. Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare. (1932)
ÅSU 37. Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [1]. (1932)
ÅSU 38. Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [2] (N.F.), Skildringar av f.d. elever och lärare. (1933)
ÅSU 39. Källförteckning till svenska pedagogikens historia. (1933)
ÅSU 40. Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [2] (N.F.). (1933)
ÅSU 41. Seminarierna. (1934)
ÅSU 42-43. Eneroths pedagogiska tanke-miljö: donators och hans förebilders idéer om människans förädling: urkunder med kommentarer. (1934)
ÅSU 44. Manliga privatläroverk. (1935)
ÅSU 45-46. Folkpedagogiska utlåtanden (Pedagogiska källskrifter X) (1935)
ÅSU 47–48. Seminarieminnen. Bilaga: Eneroths skolsystem (1936)
ÅSU 49. Adelssöners fostran (Pedagogiska källskrifter II) (1936)
ÅSU 50. Acta till Hudiksvalls läroverks historia (Pedagogiska källskrifter V A 4) (1937)
ÅSU 51. Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 3, Skildringar av f.d. elever och lärare (1937)
ÅSU 52. Läroverk och livsverk: kommenterade självbiographica rörande lärdomsvägen och mannagärningen (1937)
ÅSU 53. Minnen från privatläroverk och om lärd undervisning i hemmen m.m. (1958)
ÅSU 54-55. Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 3, Skildringar av f.d. elever, lärare och andra (1938)
ÅSU 56-57. Till skolslöjdens förhistoria: några utvecklingslinjer i svensk arbetspedagogik intill 1877: 1: Tiden intill 1861 (1939)
ÅSU 58. Acta till Stockholms större latinläroverks historia 1419-1840 (Pedagogiska källskrifter V A 3) (1939)
ÅSU 59. Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. 3, Från Stockholms, Strängnäs, Örebro o.a. lärda skolor (1940)
ÅSU 60. Acta till Stockholms folkundervisnings historia: 1533-1847 (Pedagogiska källskrifter XI) (1940)
ÅSU 61. Uppteckningar om folkupplysningen på 1800-talet: dagboksblad, minnen och referat (1941)
ÅSU 62. Finlandssvenska och baltiska läroverk: urkunder, undersökningar och minnen (1942)
ÅSU 63. Goda lärare : minnesbilder av f.d. lärjungar o.a. (1942)
ÅSU 64. Reformpedagoger. 1/2, A. Modéèr och J.C. Höjer : studier (1942)
ÅSU 65. Hågkomster från folkskola och folkundervisning. 5, Skildringar av f.d. elever och lärare. (1942)
ÅSU 66. Reformpedagoger. 3/6, Ruder, Hammar, Browallius, Nording: urkundsavtryck och studier (1943)
ÅSU 67. Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. 4, Hågkomster (1943)
ÅSU 68-69. Till Gefle läroverks historia 1557–1850. (1944)
ÅSU 70. Hågkomster från folkskola och folkundervisning VI (1944)
ÅSU 71. Hågkomster från folkskola och folkundervisning VII (1945)
ÅSU 72. Hågkomster från folkskola och folkundervisning VIII. (1945)
ÅSU 73. Hågkomster från folkskola och folkundervisning IX. (1946)
ÅSU 74. Undervisningshistoriska interiörer. (1946)
ÅSU 75. Undervisningshistoriska önskemål (1947)
ÅSU 76. Orationer och kyrkostadgar (1947)
ÅSU 77-78. Carl Ulric Broocman. Bidrag till en biografi (1948)
ÅSU 79. Sven Hofs självbiografi och Testamente till biskopen och domkapitlet i Skara (1949)
ÅSU 80. Diakonien och folkskolan. En minnesvärd insats i svenskt folkbildningsarbete under förra seklet (1949)
ÅSU 81. Från upplysningstiden. Spridda undervisningshistoriska studier (1950)
ÅSU 82. Seminarieminnen. Anteckningar och studier (1950)
ÅSU 83–84. Stockholms storskolas journal (1951)
ÅSU 85. Folkskoleinspektionen i Gävleborgs län I: Åren 1861–1876. Ett bidrag till folkundervisningens historia (1952)
ÅSU 86. Hågkomster från folkskola och undervisning X (1952)
ÅSU 87. Folkundervisning i Älvdalen och Mora (1953)
ÅSU 88. Allmän bildning och yrkesskolning. Två reformförslag (1953)
ÅSU 89-90. Arjeplogs lappskola. Anteckningar (1954)
ÅSU 91. Folkskoleinspektionen i Gävleborgs län II: Åren 1877–1914. Ett bidrag till folkundervisningens historia (1955)
ÅSU 92. Själevads skolväsen. Från mitten av 1800-talet och dess första folkskollärare (1955)
ÅSU 93. Agardh och läroverksfrågan (1956)
ÅSU 94. Akademiska läsesällskapet i Lund 1812–1830 och dess föregångare (1956)
ÅSU 95-96. Uppsala läsesällskap under dess första utvecklingsskede 1797–1824 (1957)
ÅSU 97-98. Folkskoleinspektionen i Örebro län åren 1861–1914 jämte kortfattad översikt av folkundervisningen i länet före 1861 (1958)
ÅSU 99-100. Läroverksfrågan i vårt land under 1840-talet (1959)
ÅSU 101. Diakonala insatser i svensk socialpedagogik åren 1852–1904 i belysning av den allmänna utvecklingen på området (1960)
ÅSU 102. Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900 (1960)
ÅSU 103. Om tillkomsten av vår första folkskolestadga (1961)
ÅSU 104. Anna Sandström 1854–1931. En svensk reformpedagog (1961)
ÅSU 105. S.A. Kinbergs Dagbok. Anteckningar från seminarie- och lärarår i Göteborg 1864–1868 (1961)
ÅSU 106. Esaias Tegnérs och Erik Gustaf Geijers inställning till folkskola och folkupplysning (1962)
ÅSU 107. Hågkomster från skola och undervisning XI (1962)
ÅSU 108. Eric Jonas Almquist – Carl Gustaf Nordin. Ur deras pedagogiska tankevärld (1962)
ÅSU 109. Etisk fostran i svensk obligatorisk skola från 1842 (1963)
ÅSU 110. En skolman berättar. En släktkrönika med försök till miljö- och folklivsskildring, person- och skolhistoria jämte glimtar ur folkrörelser och kyrkoliv (1963)
ÅSU 111. Folkundervisning och folkbildning i Västmanlands län med stöd av länets landsting (1964)
ÅSU 112. Fridtjuv Bergs pedagogik. Med tyngdpunkt på tiden före hans första statsrådsperiod (1964)
ÅSU 113. Striden om de s.k. småläroverken (1965)
ÅSU 114. Vandrande Scholares. Den gamla djäknegångsseden (1965)
ÅSU 115. Folkundervisningen i Leksand och Forshem i äldre tid (1966)
ÅSU 117. Göteborgs flickskolor (1967)
ÅSU 118. Kronologisk bibliografi över barn- och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591–1839 (1967)
ÅSU 119. Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921. Utvecklingen i relation till differentieringsproblemet (1968)
ÅSU 120. Fridtjuv Berg och folkhögskolan (1968)
ÅSU 121. Ur Växjö stifts folkundervisningskrönika (1969)
ÅSU 122. Folkskolans sekularisering 1895–1909 (1969)
ÅSU 123. Bidrag till Villstads skol- och kulturhistoria (1970)
ÅSU 124. Ur Vittinge skolkrönika (1970)
ÅSU 125. Ett landsortsläroverk. Studier kring Visby Gymnasium 1821–1971 (1971)
ÅSU 126. Berättelser om de Allmänna Svenska Läraremötena 1852, 1854 och 1863 (1971)
ÅSU 127. Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola (1972)
ÅSU 128. Två studier i den svenska flickskolans historia (1972)
ÅSU 129. Freedom and Equality as fundamental Educational Principles in Western Democracy (1973)
ÅSU 130. Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 1830 (1973)
ÅSU 131. Comenius’ självbiografi (1974)
ÅSU 132. Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning vid läroverken (1974)
ÅSU 133. Trivialskolan i Jönköping 1649–1820 (1975)
ÅSU 134. Jönköpings flickskolor (1975)
ÅSU 135. Pedagogisk reformverksamhet. Ett bidrag till den svenska skolpolitikens historia 1810–1825 (1976)
ÅSU 136. Klasslärarutbildningen i Linköping 1843–1968 (1976)
ÅSU 137. Reallinjens uppkomst och utveckling fram till 1878 (1976)
ÅSU 138. Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg 1929-1966, Kjellbergska gymnasiet 1966-1972 (1977)
ÅSU 139. Engelskundervisningens framväxt i Sverige. Tiden före 1850 (1977)
ÅSU 140. En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från ”Barnets århundrade” (1977)
ÅSU 141. Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978)
ÅSU 142. Fackundervisningen vid våra folkskoleseminarier, 1865–1914 (1978)
ÅSU 143. Härnösands gymnasiebibliotek 1790 (1979)
ÅSU 144. En skolkavalkad (1979)
ÅSU 145. Från C-skolan till Prästgymnasiet (1980)
ÅSU 146. Sveriges högre flickskolors lärarförbund och dess föregångare (1980)
ÅSU 147. Johan Jacob Holmbergs Anteckningar af Händelser (1980)
ÅSU 148. Franskundervisningen i Sverige fram till 1807 (1981)
ÅSU 149. Missbrukad Kvinnokraft Kvinnopsykologi. Med förord, kronologisk översikt och inledning om Ellen Key i kulturrevolutionen (1981)
ÅSU 150. Carl Johan Blomberg. En språkforskares studieår och livsgärning (1981)
ÅSU 151. Elementarläroverket i Jönköping 1821–1878 (1982)
ÅSU 152-153. Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842–1862, och: Helena Larsdottersterlund, den första kvinnan som examinerades vid Folkskoleseminariet i Göteborg. (1982)
ÅSU 154. Då skolradion kom. Personliga minnen och anteckningar från 1929–1950 (1983)
ÅSU 155. Lekt och lärt i Skara. Vad diarium, dagspress och dagböcker berättar om livet i Skara skola, stad och bygd åren 1821–1850 (1983)
ÅSU 156. Engelskundervisningens villkor i Sverige 1850–1905 (1984)
ÅSU 157. Två studier av pedagogiska pionjärinsatser (1985)
ÅSU 158. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen Fleninge 1820–1890 (1986)
ÅSU 159. Svenska Folkskolans Vänner, SFV. Riksförbundet Kristen Fostran, RKF (1986)
ÅSU 160. Tekniken, människan och samhället. Humanistiska inslag i 1940- och 1950-talens tekniska utbildning (1987)
ÅSU 161. Tidig småskollärarutbildning. En studie med särskilt avseende på Malmölänet 1865–1884 (1987)
ÅSU 162. Utbildningshistoria 1988 (1988)
ÅSU 163. Utbildningshistoria 1989 (1989)
ÅSU 164. Minnen och dokument I: Skolledare minns (1990)
ÅSU 165. Utbildningshistoria 1990 (1990)
ÅSU 166. Minnen och dokument II: Gamla småskolor och deras lärare. Lärarminnen samlade av Sven Ekwall (1991)
ÅSU 167. Föreningarna för matematisk-naturvetenskaplig undervisning (1991)
ÅSU 168. Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878–1968 (1991)
ÅSU 169. Stockholms folkskolor 1842–1882 (1992)
ÅSU 170. Utbildningshistoria 1992 (1992)
ÅSU 171. Svenska skolmuseer (1993)
ÅSU 172. Disciplinering och yrkesutbildning. Reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform (1993)
ÅSU 173. Svenska kyrkan och folkskoleseminarierna 1842–1968 med särskild hänsyn till seminarierna i Uppsala, Härnösand och Göteborg (1993)
ÅSU 174. Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns (1994)
ÅSU 175. Kommunal vuxenutbildning 1965–1984 (1994)
ÅSU 177. Minnen och dokument IV: Gymnasieinspektörer minns. (1994)
ÅSU 178. Minnen och dokument V: Aurelius’ räknelära från 1614 (1995)
ÅSU 179. Minnen och dokument VI: Lärare minns sina första år (1995)
ÅSU 180. Minnen och dokument. 7, J.A. Comenius Pampædia (1995)
ÅSU 181. Minnen och dokument VII: Skolmästarkonst av O.E.L. Dahm (1996)
ÅSU 182. Utbildningshistoria 1996. (Kön och könsroller i svensk skola – ett historiskt perspektiv.) (1996)
ÅSU 183. Årsböcker i svensk undervisningshistoria under 75 år (1996)
ÅSU 184. Gävles Vasaskola och dess elever under fem sekler (1557–1990) (1996)
ÅSU 185. Minnen och dokument IX: Spjutspets mot framtiden Skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer om skola och skolpolitik (1997)
ÅSU 186. ABC-bok, katekes och kulram – kamin och kvast. Skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering i ett historiskt perspektiv (1997)
ÅSU 188. Utbildninghistoria 1998 (Statlig styrning och lokalt självbestämmande på skolans område.) (1998)
ÅSU 189. Torsten Rudenschöld. Samhällskritiker och skolreformator (1999)
ÅSU 190. Folkskollärarinnor i Stockholm (1999)
ÅSU 191. Utbildningshistoria 2000 (Skolbyggnadernas utformning, finansiering och hyressättning under 1800- och 1900-talen.) (2000)
ÅSU 192. Arbetsstugorna i norra Sverige: ett filantropiskt företag i skolans tjänst (2000)
ÅSU 193. Begåvningsreserven: en återblick på ett halvsekels forskning och debatt (2000)
ÅSU 194. Industri- och hantverksutbildning under två sekler (2001)
ÅSU 195. Skolan och ungdomspucklarna (2001)
ÅSU 196. Minnen och dokument X: J.P. Martinelle, En utnött folkskollärares anteckningar och minnen (2002)
ÅSU 197. Utbildningshistoria 2002 (Skolresornas historia.) (2002)
ÅSU 198. ABC-boken berättar : en didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900 (2002)
ÅSU 199. Statens kaka: om nedläggningen av Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnderna. (Utkom 2006)
ÅSU 200. Hitler-jugend i svensk skol- och ungdomspolitik: beredskapspedagogik och demokratifostran i Sverige under andra världskriget (2003)
ÅSU 201. Den ryska revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker (2004)
ÅSU 202. Engelska åt alla (2005)
ÅSU 203. Östersjöområdet i skolans undervisning och värderingar (2005)
ÅSU 204. Lärarprofession i förändring: från ”skolkök” till hem- och konsumentkunskap (2006)
ÅSU 205. Om rättskrivning: fakta och kuriosa (2006)
ÅSU 206. Minnen och dokument XI: Var det bättre förr? En avgångsklass 1947 berättar om de första åren som folkskollärare (2007)
ÅSU 207. Minnen och dokument XII: Kadettminnen av överste Claës Bratt (2007)
ÅSU 208. Yrkesutbildningen i Sverige 1850-1910 (2008)
ÅSU 209. Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
ÅSU 210. I katedern på orgelstolen vid bikuporna: en folkskollärares verksamhet för hundra år sedan (2009)
ÅSU 211. Matematikundervisningen i Sverige för 100 år sedan (2009)
ÅSU 212. Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv (2010)
ÅSU 213. Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960 (2010)