TAM-arkiv mobilmeny

Mot ett hållbart och bärkraftigt bevarande

Hela arkivsektorn arbetar, som samhället i övrigt, mot en ökad digitalisering och mot denna bakgrund förlitar vi oss på en teknologisk infrastruktur.[1] Länge har vi emellertid bortsett från de avsevärda negativa miljöeffekter detta kan få. Att TAM-Arkiv och andra arkivinstitutioner påverkas är självklart. Men vad kan vi göra för att minska verksamhetens negativa miljöavtryck?

Bevarande på 1950-talet. Foto: okänd

TAM-Arkivs inriktning är att teknologin för bevarande ska minska den negativa miljöpåverkan. Det digitala bevarandet måste alltid följa en så bärkraftig strategi som möjligt. Forskningen levererar konkreta förslag som går ut på att integrera miljömässig hållbarhet i arbetet. En viktig utgångspunkt är att fråga sig hur pass tillgänglig den digitala informationen måste vara?

I dessa tider av energibrist är det lätt att se vilka negativa ekonomiska effekter en ökad elförbrukning i samband med digitalisering och snabb åtkomst till arkivmaterial får och hur det påverkar miljön. TAM-Arkiv laddar regelbundet ned sina medlemmars webb-platser sedan 2017. År 2022 beslutades det att tanka ur servern dessa nedladdningar årsvis för att minska energianvändningen. De läggs på särskilt hållbara fysiska diskar (tre oberoende av varandra) som i sin tur förvaras på hyllor i arkivet. Tillgängligheten begränsas därmed, eftersom en arkivarie måste ta fram diskarna för att återsöka på dem, men även tillgången till pappersarkiven är beroende av en arkivaries initiativ. Resultatet blir en mindre negativ miljöpåverkan.

Det är hög tid för nytänkande i arbetet med digitalt bevarande inom områdena bevarande, bevarandevärdering och tillgänglighet.

Har arkivsektorn något alternativ? Den förlitar sig på föreställningen om stabila samhällen för att uppfylla sina uppdrag: från forskare som använder samlingar, till källor för finansiering. Denna stabilitet kan inte tas för given då bl.a. klimatförändringar hotar den. Att människor skapar miljöförändringar är sedan länge ett känt faktum, och som Mandy Henk konstaterar i sitt upprop för koldioxidneutrala bibliotek i boken Ecology, Economy, Equity: The Path to a Carbon-Neutral Library :

 ”(dessa) utgör ett mycket verkligt hot till den värld vi har byggt upp och den värld i vilken våra bibliotek och de institutioner dessa tjänat har frodats.”

TAM-Arkiv inriktar sitt bevarande oavsett medium på att alltid verka i en riktning som gör att verksamheten får så små negativa miljöavtryck som möjligt. Detta ses som en truism för många, men en genomtänkt masslagring av arkiv kan göra relativt stor skillnad och vi måste göra vad vi kan för att konstruktivt bidra i miljöarbetet.   

Text: Lars-Erik Hansen


[1] Inspirationen till detta inlägg kommer från en artikel av Keith L. Pendergrass, K.L., Sampson, W., Walsh, T. & Alagna, L. (2019). Toward Environmentally Sustainable Digital Preservation. The American Archivist, 82(1), 165-206.  Länk: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/40741399/360-9081-
82.1.165.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(41 sidor)