Förslag om särbeskattning

I beskattningsfrågor hade TCO fram till 1959 förordat sambeskattning av makar som mest rättvist. Från 1964 pläderade man för särbeskattning, främst med argumentet att sambeskattning motverkade att kvinnor utan barn förvärvsarbetade. På grund av progressionen ledde den ökade familjeinkomsten till att nettot i de flesta fall blev litet när en kvinna istället började förvärvsarbeta. 

Läs mer

Läs mer om särbeskattning på s. 126 i kapitlet "Jämställdhet" i Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid" - Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.

Footwear


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

Särbeskattning

Preview of file TCO-boken_s121_jamstalldhet .pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/6a4706dc-aadc-48e4-81fe-1602964e8592 with style doc is not available.