Forskning och litteratur

Litteratur

• Tommy Nilsson: Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (Lund 1985).
• Per Sandberg: Tjänstemannarörelsen. Uppkomst och utveckling (Stockholm 1969).
• TCO 60 år. 1944-2004 (Stockholm 2004).

nike

Följande presenterad litteratur har som bilagor rikliga käll- och litteratur­förteckningar, som kan tjäna som underlag för fördjupning och vidare forskning. Flera av de presenterade böckerna går dessutom att beställa från TAM-Arkiv.

Bakom dokumenten - Femtio år av visioner och verklighet

Wallén, Thord, "Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet", 1985

Bakom dokumenten - Femtio år av visioner och verklighet

"Bakom dokumenten" av Thord Wallén, studierektor och utredare inom TCO och TAM-Arkivs första chef, gavs ut 1985. Boken omfattar ett antal intervjuer med tidigare ledande personer inom den svenska tjänstemannarörelsen. Intervjuerna centreras kring tre frågor som varit och är såväl fackligt som samhällspolitiskt betydelsefulla: förhandlingsrätten, anställningstryggheten och pensionsvillkoren. Utöver dessa händelser har Thord Wallén även intervjuat om fackligt centrala frågor som lönepolitik och löneförhandlingar, organisationspolitik, skattepolitik, yrkesutbildningsfrågor och löntagarfonder. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

Air Jordan I High

Daco 1931-1937 - En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram", Nr 2 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003.

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram"

Den vetenskapliga litteraturen om organisationsutvecklingen inom tjänstemanna- och akademikergrupperna är sparsam. Det är bakgrunden till att den här skriften nu ges ut av trycket. Ursprungligen är det en (otryckt) licentiatavhandling i statskunskap från 1960 och som sådan mycket svårtillgänglig för intresserade forskare och andra. Sin ålder till trots representerar den i flera avseenden kunskapsläget inom området. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

nike

Fler förmår mer - Ett sekel med tjänstemän

Wahlund, Ingrid och Wallén, Thord, "Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän", TCO/TAM, 1990

Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän.

Ur förordet (förkortat): Alltför sällan skildras tjänstemännen och tjänstemannarörelsen ur ett historiskt perspektiv. Med denna skrift har vi därför velat exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är att belysa händelser och ställningstaganden under dess historia. Vi har även velat peka på sambanden mellan de arbetsplatsnära och de samhällspolitiska frågorna. Boken är inte skriven för specialister inom olika ämnesområden. Avsikten är istället att stimulera till fortsatta och fördjupade studier på områden som genom åren blivit sparsamt eller inte alls belysta. Den ganska omfattande käll- och litteraturförteckningen avser att vara ett stöd för sådana studier. / Boken finns som referenslitteratur på TAM-Arkiv.

Air Jordan XXX 30 Shoes

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen

Hjelm, Johnny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen", Nr 1 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2002.

Hjelm, Johnny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen"

Mot 1920-talets slut ifrågasattes de svenska arbetsledarnas förmåga att klara av det moderna arbetslivets krav, en kritik som även framfördes under de nästföljande decennierna. Rationaliseringsexperter kritiserade dem för att inte förstå vikten av vetenskapligt utförda arbetsstudier och fackföreningsrörelsen menade att auktoritära och godtyckliga arbetsledare skapade dålig anda på arbetsplatserna som i sämsta fall kunde leda till arbetsmarknadskonflikter. I denna bok visas hur arbetsledarna och deras intresseorganisation, Sveriges Arbetsledareförbund (SALF), bemötte kritiken och hur de tog initiativ som skulle stärka arbetsledarnas och SALF:s ställning. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

nike

Samförstånd som strategi - Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen

Wallén, Thord, "Samförstånd som strategi. Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen", TCO/TAM, 1994.

Slutet på 1960-talet och början av 1970-talet var en tid för stora förändringar på arbetsmarknaden och i de fackliga organisationsmönstren. Thord Wallén var själv aktiv i tillkomsten av Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) 1976. Några år tidigare, 1973, bildades Privattjänstemannakartellen (PTK). Angivna tid var också en period då tjänstemannarörelsen på allvar etablerade sig som en central aktör på arbetsmarknaden. Denna bok ger en unik inblick i hur ledande företrädare inom och utom tjänstemannaorganisationerna såg på de vägval man då stod inför och vilka överväganden som låg till grund för de organisations- och lönepolitiska ställningstagandena. / Boken finns som referenslitteratur på TAM-Arkiv.

Nike Zoom Kobe Shoes

Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling", TCO/TAM 1989.

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling"

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska material kan boken tjäna även som uppslagsverk.

Mujer

TCO och kvinnorna tidsperioden 1944-1974

Irlinger, Irma,  "TCO och kvinnorna tidsperioden 1944-1974. Studie av TCO:s och SIF:s arbetsmarknadspolitik och behandling av principen lika lön för lika arbete", 1990.

Irlinger, Irma,  "TCO och kvinnorna tidsperioden 1944-1974. Studie av TCO:s och SIF:s arbetsmarknadspolitik och behandling av principen lika lön för lika arbete"

(Ur Abstract:) The central point of this study concerns the question to what degree the principle of equal wages for women and men met with sympathy in the salaried employees movement. /---/ In the trade union debate it is clear that equal wages for equal work was considered to be established in limited areas during the period 1944-1974. /---/ The general hiring policies within the public sector were less discriminating than those within the private area. Within neither the public nor the private sector did women succeed in reaching equality with men in regard to the possibility to enter various posts and especially qualified ones. Some of the explanations for this discrimination might be that women were not treated equally with men in the wage agreements, and that the inequality was institutionalized in the negotiation system. On the political level the "Swedish Model" was used as an excuse for not acting. Discrimination was sometimes openly expressed in the trade union representatives' speeches and in their referrals to the government on questions of social policy. Another sub-explanation is the women's weak representation in the white-collar trade union boards on different levels. In this regard the present study is a contribution to earlier institutional research showing that women can be more strongly representated in the beginning of an organization's life. Thereafter a process begins whereby women's voice on the governing board is weakened. This is what took place... Läs mer

Tjänstemannafrågan - Social formering, politik och organisering

Eriksson, Arne H, (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen), "Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början", Nr 3 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003.

Eriksson, Arne H, (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen), "Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början"

Denna samlingsutgåva med Arne H. Erikssons tidigare opublicerade texter om de svenska tjänstemännens historia har tillkommit på initiativ av TAM-Arkivs forskningsråd. Syftet är att sprida Arne H. Erikssons forskningsresultat till en bredare publik. Den är samtidigt en minnesbok över TAM-Arkivs förre chef. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

NUESTRAS MARCAS


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund. I boken analyseras tjänste­manna­rörelsen och TCO:s roll i samhället. → Läs mer

Vi har digitaliserat ett urval av artiklar ur TCO-tidningen och lagt upp på webben. Artiklarna berör till exempel de frågor som har varit centrala för TCO, eller tar upp händelser ur TCO:s historia. → Läs mer