TAM-arkiv mobilmeny
Det fungerar 4

Svenska Läkaresällskapet

Forskning och litteratur om Svenska Läkaresällskapet

Historik

Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm

Litteratur i urval

Bergstrand, H (1958): Svenska Läkaresällskapet 150 år: dess tillkomst och utveckling: en återblick. Lund

Bohm, E (1961): Okänd, godkänd och legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första femtio år. Stockholm

Fåhreus, R (1944): Läkekonstens historia 1-3. Stockholm

Haeger, K (1988): Kirurgins historia. Göteborg

Hellberg, I (1990): Professionalisering och modernisering: en studie av nordiska akademiker i offentlig tjänst. Stockholm

Ihre, T (2012): Abraham Bäck: Mannen som reformerade den svenska sjukvården. Stockholm

Johannisson, K (1990): Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter. Stockholm

Kock, W (1955): Medicinhistoriens grunddrag. Halmstad

Lennmalm, F (1908): Svenska Läkaresällskapets historia 1808-1908. Stockholm

Nilsson, G (1947): Läkaresällskapets historia 1908-1938. Stockholm

Nyberg, G (2009): Doktor Carlander i praktiken. Stockholm

Pontén, J (1980): Gudar, präster och läkekonst. Södertälje

Rössner, S (red.) (1983): Svenska Läkaresällskapet 175 år. Utgiven under ledning av Svenska Läkaresällskapet. Stockholm

Sjöstrand, NO (2003): Ett sekel med läkaren i fokus. Läkarförbundet 1903-2003. Sveriges Läkarförbund. Värnamo

Stolt, C-M (1977): Kaos och kunskap. Medicinens historia till 2000. Studentlitteratur. Lund

Til at stwdera läkedom (2008): tio studier i svensk medicinhistoria. Lund

Öberg, L (1996): Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920. Stockholm

Läs mer »

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en vetenskaplig organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Organisationen verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund.

Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av till exempel utländsk litteratur och seminarier, men också att själva utge avhandlingar och tidskrifter för upplysning. Ambitionen var tidigt att involvera läkare från landsorten och utlandet, men också från andra discipliner.

Läs mer »

I Svenska Läkaresällskapets arkiv

Valda arkivdokument

Några valda dokument ur arkivet ger en bild av Svenska Läkaresällskapets omfattande och varierande verksamhetsområden.

Remissyttrandet från 1968 angående Intersexuellas könstillhörighet känns aktuellt idag och kan förefalla framsynt för sin tid.

Läs mer »

Sektioner och föreningar

Sektioner

(Årtalet efter sektionen anger när första arbetsordningen godkänts)

Allergiforskning 1946

Allmänmedicin 1969

Andrologi 2002

Anestesi- och intensivvård 1954

Arbets- och miljömedicin 1907

Audiologi 1990

Barn- och ungdomspsykiatri 1956

Barnkirurgi 1977

Beroendemedicin 1967

Cardiologi 1947

Dermatologi och venereologi 1958

Diabetologi 2005

Endokrinologi 1945

Fysiologi 1943

Gastroenterologi 1954

Geriatrik och gerontologi 1951

Handkirurgi i 981

Hematologi 1966

Idrottsmedicin 1952

Infektionssjukdomar 1954

Internmedicin 1941

Kirurgi 1907

Klinisk cytologi 1962

Klinisk fysiologi 1958

Klinisk immunologi 1983

Klinisk kemi 1956

Klinisk neurofysiologi 1964

Klinisk nutrition 1965

Lungmedicin 1940

Läkemedelslära 1907

Medicinens historia 1907

Medicinsk genetik 1969

Medicinsk informatik 1969

Medicinsk mikrobiologi 1907

Medicinsk psykologi 1964

Medicinsk radiofysik 1981

Medicinsk radiologi 1942

Medicinsk teknik och fysik 1956

Medicinsk undervisning 1969

Neurokirurgi 1970

Neurologi 1907

Njurmedicin 1967

Nuklearmedicin 1970

Obstetrik och gynekologi 1905

Odontostomatologi 1946

Oftalmologi 1923

Onkologi 1975

Ortopedi 1954

Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi 1907

Patologi 1943

Pediatrik 1912

Plastikkirurgi 1978

Psykiatri 1907

Rehabilitering och fysikalisk medicin 1920

Reumatologi 1946

Rättsmedicin 1976

Rättspsykiatri 1993

Smärtlindring 2002

Socialmedicin 1971

Thoraxkirurgi 1981

Trafikmedicin 1969

Transfusionsmedicin 1967

Transplantation 1987

Tropikmedicin 1984

Urologi 1957

Invalda lokala läkaresällskap och associerade föreningar

Göteborgs Läkaresällskap

Helsingborgs Läkaresällskap

Jönköpings Läkaresällskap

Karlskrona Läkareförening

Linköpings Läkaresällskap

Läkaresällskapet i Lund

Umeå Läkaresällskap

Upsala Läkareförening

Örebro Läkaresällskap

Arbetsgruppen för Cystisk Fibros

Svensk Epidemiologisk Förening

Svensk förening för glesbygdsmedicin

Svensk förening för medicinsk angiologi

Svensk förening för medicinsk ultraljudsdiagnostik

Svensk förening för medicinsk utvecklingsbiologi

Svensk förening för obesitasforskning

Svensk förening för ortopedisk medicin

Svensk förening för palliativ medicin

Svensk Katastrofmedicinsk förening

Svensk Läkareförening för Akupunktur

Svenska läkare mot kärnvapen

Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening

Svenska skolläkarföreningen

 

Uppgifterna är publicerade år 2008

 

Källa

Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm

Läs mer »

Med källorna till SLS historia

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet.

Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910.

Svenska Läkaresällskapets historia

Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av t ex utländsk litteratur och seminarier, men också att själva utge avhandlingar och tidskrifter för upplysning. Ambitionen var tidigt att involvera läkare från landsorten och utlandet, men också från andra discipliner. Under andra hälften av 1800-talet började priser och stipendier delas ut. I och med läkaryrkets alltmer drivna specialisering antogs en stadgeförändring 1906 då sektioner började bildas.

Högsta beslutande församling inom Svenska Läkaresällskapet, fullmäktige, inrättades 1969 och består av representanter för sektioner och lokala läkaresällskap som utses och möts en gång om året. SLS verksamhet leds av en styrelse, nämnden, inrättad 1874, som består av 17 av fullmäktige valda ledamöter. Enligt stadgarna från 1969 finns en inspektor för välgörenhetsfonderna och en generalsekreterare för Medicinska riksstämman.  Det administrativa arbetet har en verkställande direktör. Kansliet är förlagt till läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Huset invigdes 1907 och är ritat av arkitekten Carl Westman.

Läkaresällskapet bestod 2012 av cirka 17 000 medlemmar i 67 sektioner, nio lokala läkarsällskap i landet samt ett antal associerade läkarföreningar knutna till SLS. Sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens och har historiskt alltid föreslagit nämnden remissvar, ansvarat för riksstämmans vetenskapliga program och arrangerat egna vetenskapliga möten. En forskningsdelegation bedömer de ansökningar om forskningsstöd som kommer till SLS varje år. Priskommittéer bedömer och föreslår nämnden mottagare av SLS olika priser. Delegationen för Läkaresällskapets riksstämma ansvarar för samordningen av det vetenskapliga programmet och det praktiska arbetet i samband med den årligen återkommande riksstämman. Utbildningsdelegationen diskuterar och agerar i frågor som har med läkares fortbildning och specialistutbildning att göra.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Den ansvarar med stöd av en rad sektioner uppdelade efter läkarvetenskapliga grenar, för svenska läkares fortbildning. Den delar årligen ut över 20 miljoner kr till medicinsk forskning och arrangerar varje år den medicinska riksstämman. SLS är tillsammans Läkareförbundet en flitigt utnyttjad remissinstans.

Svenska Läkaresällskapets handlingar på TAM-arkiv domineras av handlingar genererade i kansliet. SLS äldre arkiv samt några sektioner finns på Riksarkivet. På TAM-Arkiv finns tre sektionsarkiv deponerade: Svensk Gastroenterologisk förening, Svensk förening för Otorhinolarynologi och Svenska Infektionsläkarföreningen samt handlingar från ytterligare två. Specialistföreningarnas arkivbildning sker lokalt.

Magnus Berencreutz, 2012

Källa

Edling, C (red.) (2008): Svenska Läkaresällskapets historia. Svenska Läkaresällskapet 200 år. Sällskapets historia 1958-2008. Stockholm

Läs mer »

Svenska Läkaresällskapet. Profilbild.

Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10, ca 1910.

Läs mer »