TAM-arkiv mobilmeny
Det fungerar 4

Svenska Barnmorskeförbundet

Forskning och litteratur om Svenska barnmorskeförbundet

Litteratur och avhandlingar i urval:

Keinänen, Marja-Liisa, Från jordemor till barnmorska : övergången från traditionell födelsehjälpsmodell till skolmedicinsk modell, ingår i Svensk religionshistorisk årsskrift,
Stockholm 1985

Wiktorell Gyrith, Tre generationer mödrars kunskapsöverföring vid graviditet, förlossning och moderskap, Hälsouniversitetet i Östergötland, Institutionen för omvårdnadsforskning,
Linköping 1997

Öberg Lisa, Barnmorskan och läkaren. Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920,
Stockholm 1996

Öberg Lisa, Privatpraktiserande barnmorska : ett yrke som försvann,
ingår i “Det evigt kvinnliga”, Lund 2001

Milton Lena, Folkhemmets barnmorskor. Den svenska barnmorskekårens professionalisering
under mellan- och efterkrigstid
, Uppsala 2001

Ahlenius Gabriella, Ellen Erup : ett kvinnohistoriskt porträtt av en barnmorska,
Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Stockholm 2002

Höjeberg Pia, Syster Stork : Barnmorskan Johanna Bovall Hedén 1837-1912- Liv och skriftställare, Stockholm 2007

Forsberg, Kerstin, Att våga gå: barnmorska i Kongo, Visby 2009

Edberg, Elin, Mathilda Fogman : själasörjare och barnmorska i den laestadianska väckelserörelsen, ingår i “Eldsjälar i Lappmarken”, 2011

Höjeberg Pia, Jordemor, barnmorska och barnaföderska: barnafödandets historia i Sverige, Stockholm 2011

Svenska Barnmorskeförbundet, 300 år i livets tjänst, Solna 2011

Nordgren Lena, Österberg Sofia Almerud (red.), Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska : utbildningar för framtiden, Lund 2014

Läs mer »

Svenska Barnmorskeförbundets historia

Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i juli 1886. Syftet med mötet var att gå samman kring frågor om utbildning, ökat ansvar, nya arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor.

Läs mer »

I Svenska Barnmorskeförbundets arkiv

Historiska återblickar

Bland SBF:s historiska material finns flera unika dokument. Bland samlingen från enskilda barnmorskor går det att hitta ett barnmorskekontrakt mellan Anundsjö socken (Ångermanland) och barnmorskan Christina Norlin från 1859. i kontraktet är barnmorskans tjänst reglerad i detalj. Förutom lönen ingår även ved. Om hon ingriper då personer lider av “lifsfarlig beskaffenhet” ska kost, skjuts till och från förrättningen ingå tillsammans med ersättning för nödvändiga “medicamenter”.

Tillsammans med kontraktet finns också ett foto av barnmorskan och en instruktionsbok i den “instrumentala förlossningskonsten” från samma tid.

Bland det biografiska materialet finns också en barnmorskedagbok, en förteckning över förlossningar och några barnmorskebrev med röda sigillstämplar bevarade.

Bland det äldsta historiska materialet går det också att hitta spår från det första barnmorskemötet 1886 i form av en inbjudan till mötet. (Dessa tre bilder i ett bildspel istället och klickbara)

Jubileumshandlingar

Det är vanligt att förbunden uppmärksammar sina jubiléer. Så har även Svenska Barnmorskeförbundet gjort. I samband med sitt 70-års jubileum 1956 skrev förbundet ett krönikespel med skildringar av barnmorskeyrkets utveckling genom tiderna. Här ser vi krönikespelet, en bild från föreställningen och pressklipp som uppmärksammar spelet.

Inför jubiléet kring 100-års dagen 1986 gavs en jubileumsskrift ut med med samma typsnitt som Jordemodern. Det skrevs också en speciell jubileumssång “De glada storkarna” där storkar klagar på att barnmorskorna gjort dem arbetslösa. I slutet av sången närmar sig storkarna barnmorskorna då de menar att SBF i själva verket står för “Stork Baby Federation´s Fack”. De försonande slutorden lyder: “Vi tycker SBF till oss ska säga TACK. Till samarbete i glädje och gamman. Vi hör ju sen urminnes tider samman.” 

Jubileumsbok och sång

Klicka på bilden för att titta närmare på sången!

Här nedan kan du se bilder på barnmorskor och anställda på BB i olika stadier av sin yrkeskarriär.

Läs mer »

Med källorna till Svenska Barnmorskeförbundets historia

Barnmorska med bebis.

Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) bildades 1886 under namnet ”Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet” och var landets första kvinnliga yrkesförening. Förbundet bar namnet fram till 1931 då det nuvarande namnet antogs. Initiativtagare till bildandet var föreståndarinnan vid Barnmorskeläroanstalten i Göteborg, Johanna Hedén. Hon samlade barnmorskor från hela landet till ett allmänt möte i Stockholm i juli 1886. Syftet med mötet var att gå samman kring frågor om utbildning, ökat ansvar, nya arbetsuppgifter, lön- och pensionsfrågor.

→ Läs mer

Läs mer »

SBF Profilbild

Barnmorska med bebis.

Läs mer »