TAM-arkiv mobilmeny

Arkivtjänster

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grund- och tilläggstjänster. TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna. Utöver arkivvård och förvaring, rör våra arkivtjänster en mängd olika områden,…

Arkivvård

TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna. Vid TAM-Arkiv finns arkivarier som övervakar handlingarna och vårdar handlingarna vid behov, i de fall då det inte rör sig om skador som kräver omfattande konservering….

Arkivredovisning

Arkivredovisningen är en beskrivning av arkivets struktur och innehåll, och är ett hjälpmedel till att hitta i arkivmaterialet. Oförtecknade arkiv När arkiv inte är förtecknade blir de svåra att hitta i. Att söka och ta fram rätt handlingar försvåras. Därför rekommenderar vi att arkivmaterial ska vara förtecknat innan leverans. Om materialet är oförtecknat, kan förtecknings-…

Utställningsverksamhet vid TAM-Arkiv

TAM-Arkiv producerar utställningar i samverkan med medlemmar och samverkansorgan. I utställningsproduktionerna är ambitionen att lyfta fram material från förbundens arkiv, både handlingar och fotografier, samt sådant material som kommit till genom minnesinsamlingar och annan dokumentationsverksamhet. TAM-Arkiv bidrar med arkivmaterial, gör research, och skriver utställningstexter. Sedan 1980-talet och fram till idag har ett stort antal utställningar genomförts: Utställningar Några…

TAM-serien – Rekommendationer

Sedan år 2008 ger TAM-Arkiv ut en serie av rekommendationer riktade till medlemsorganisationerna. Huvudsyftet med dessa rekommendationer är att medlemsorganisationerna ska få handfasta råd och instruktioner för hur informationsförvaltningen och arkivhanteringen kan förbättras. Även organisationerna som inte är medlemmar i TAM-Arkiv har möjlighet att ta del av rekommendationerna. Material ur rekommendationerna får citeras eller återanvändas…

Samverkan inom arkiv, bibliotek och museer

TAM-Arkiv samverkar med institutioner inom arkiv-, bibliotek och museisektorn inom gemensamma verksamhetsområden. Professionella frågor kring arkivverksamhet delar TAM-Arkiv med en rad andra arkivinstitutioner, offentlig förvaltning och enskilda arkiv. Erfarenheter utbyts fortlöpande inom nätverk, direkta kontakter och deltagande i seminarier och arkivkonferenser. För verksamheten med yrkesdokumentationer har projekt gjorts i samarbete med bl.a. Nordiska museet och…

Rådgivning

TAM-Arkiv strävar efter att ge medlemmarna stöd i form av rådgivning och skriftliga rekommendationer, inom informationsförvaltning och arkivhantering. TAM-Arkiv ger rådgivning till sina medlemsorganisationer, t.ex. vid leveranser av traditionellt och digitalt arkivmaterial, eller frågor som rör hantering av arkivmaterial, digital lagring, dokumenthantering. TAM-serien är en serie skriftliga rekommendationer, vars huvudsyfte är att medlemsorganisationerna ska få…

Remisser

Som en del i TAM-Arkivs arbete för att  tillgodose medlemsorganisationernas intressen inom arkiv- och informationshanteringsområdet, besvarar och bevakar vi remisser. Vi besvarar remisser från Riksarkivet och olika departement, och deltar i informationsutbyte med andra arkivinstitutioner. Syftet med våra remissvar och informationsutbytet är att underlätta för medlemsorganisationernas informationshantering och öka möjligheterna att bevara bilden av den…

Omvärldsbevakning

TAM-Arkiv bevakar löpande förändringar inom den internationella arkivvärlden. Exempelvis bevakar vi den internationella arkivvärlden genom att vi följer arbeten och rekommendationer från Library of Congress, ICA, ISO, Paradigm, EU-projekt, samt riksarkiven i Danmark, Norge, USA, Australien, Tyskland och Schweiz. Detta gör vi för att kvalitetsmässigt förbättra vår arkivhantering, både internt och externt. Våra rekommendationer bygger…

Medlemsmöten

På medlemsmöten tar vi upp nyheter, frågor och problem inom områdena informationsförvaltning och arkiv. Detta är även ett bra tillfälle att träffa och knyta nya kontakter med kollegor på de andra förbunden. Kom gärna med förslag om det är något ämne som du är extra intresserad av och vill veta mer om! En till tre…