TAM-arkiv mobilmeny

Finansförbundets arkiv

Beståndskod: TAM 9 Verksam från: 1887 Typ av organisation: Fackförbund (TCO) Tidigare namn, andra namnformer: Svenska Bankmannaföreningen, Sbmf (1887-1943) Svenska Bankmannaförbundet, Sbmf (1943-1994) Historia: Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en…

Viktor von Zeipel

Viktor von Zeipel var kamrer i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Stockholm och Svenska Bankmannaföreningens ordförande åren 1904-1906. Tillsammans med Nils Halldau, föreningens ordförande år 1921 till 1947, stöpte han om föreningen till en facklig organisation under 1920-talet och 30-talets första hälft. Initiativet till Svenska Bankmannaföreningens ombildande år 1911 var till stor del von Zeipels då han…

Forskning och litteratur om Finansförbundet

Avhandlingar På Lunds Universitet, Ekonomisk Historiska institutionen, pågår forskning som använder sig av TAM-Arkivs material som källa. Tobias Karlsson har granskat sedvaneutredningen som genomfördes av Finansförbundet från år 1938 till 1943. Sedvaneutredningen syftade till att kartlägga både arbetsvillkoren och pensionsvillkor för bankanställda.   Kajsa Holmberg, också hon från Ekonomisk Historiska institutionen på Lunds Universitet, har i…

Finansförbundets historia

På Sundsvalls Enskilda Bank, Huvudkontoret, 1920. Finansförbundet, TAM-Arkiv. Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Förbundet är anslutet till TCO. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Under organisationens första år fungerade den mest som en sällskapsförening…

I Finansförbundets arkiv

Fotografier Sundsvalls Enskilda Bank Huvudkontoret 1921. Fotografier från Finansförbundets arkiv (Svenska Bankmannaföreningen)…

Finansförbundet – längre historik

De första åren: sällskaps- och intresseklubb  Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Det första förberedande mötet hölls den 12 november 1887 i Stockholm och några dagar senare, den 16 november, formuleras syftet med föreningen: det skulle…

Mot facklig verksamhet

År 1918 inkom en motion till Svenska Banktjänstemannaföreningens styrelse från Skaraborgs läns representanter som föreslog att föreningen skulle inrätta en skiljenämnd. Till skiljenämnden skull föreningens medlemmar kunna vända sig i tvistefrågor med arbetsgivaren. Motionen behandlades på följande representantskap och utlöste en första diskussion som satt avtryck i föreningens protokoller om föreningen skulle ha en mer…

Mellankrigstid: bankyrket i förvandling

Från första världskriget till och med 1930-talet var en tid av stark expansion för tjänstesektorn i Sverige.  Arbetsdelning och specialisering ökade samtidigt och arbetsförhållandena på många kontor kom mer att påminna om industriarbetarnas. Mekanisering och standardisering av delar av arbetet blev mer och mer vanligt, inte bara i banksektorn. Genom den tekniska utvecklingen kunde kvalificerad…