TAM-arkiv mobilmeny

Rörelser i staten. Fackliga organisationssträvanden före 1945

Boken behandlar organisationsarbetet bland statstjänstemännen, från de första ansatserna till personalföreningar under 1800-talets sista årtionden, över föreningsbildandets stora era strax efter sekelskiftet, till det komplicerade spel kring centralorganisationsfrågoan som 1944 fick sin avslutning med det nya TCO:s tillkomst. Boken tecknar de statliga personalorganisationernas första tidsskede med detaljskärpa och bredd, och öppnar med sina omfattande statistiska…

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Interna och externa relationer 1936-1964

Forskningen om den svenska tjänstemannarörelsen är eftersatt. Få akademiska avhandlingar är framlagda och publicerade. Ett av undantagen är historien om ett av de största förbunden inom tjänstemannaområdet: Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, som idag heter Vision. Som för många andra tjänstemän kom den fackliga organiseringen igång först i slutet av första världskriget och inte förrän efter kriget formeras…

Tjänstemännen och deras rörelser

Under 1900-talet växte tjänstemannagrupperna inom stat, kommun och enskild tjänst på ett dramatiskt sätt, och redan på åttiotalet var deras totala lönemassa större än arbetarkollektivets. Idag är TCO:s och Sacos medlemmar sammantagna fler än LO:s. Tjänstenäringarna omfattar numera långt fler anställda än industrinärningarna. Under den här processen har tjänstemännen ändrat inte bara numerär utan också…

Saco i historiens backspegel

Hur kom det sig att akademikerna valde att organisera sig i en egen centralorganisation? Varför valde några yngre jurister och läkare att ta initiativ till en organisering som vi idag ser som fullständigt självklar? Var det en tillfällighet att just läkare och jurister stod bakom initiativet? I boken “Saco i historiens backspegel” ges svar på…

Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen under 1900-talet

Polisen är en yrkesgrupp som med sin synlighet och centrala funktion i samhället alltid har ögonen på sig. Kunskaper om hur polisens arbete, funktion i samhället, utbildning, rekrytering och organisering förändrats i ett historiskt perspektiv är än så länge sparsamt utforskade. I denna bok samlas forskning på området för att öka kunskapen. Flera olika perspektiv…

Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering

Denna samlingsutgåva med Arne H. Erikssons tidigare opublicerade texter om de svenska tjänstemännens historia har tillkommit på initiativ av TAM-Arkivs forskningsråd. Syftet är att sprida Arne H. Erikssons forskningsresultat till en bredare publik. Den är samtidigt en minnesbok över TAM-Arkivs förre chef. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv. Beställ boken 80…

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Boken består av tre delar och en sammanfattning. I den första delen skildras tillkomsten av De anställdas centralorganisation (Daco) – den första och mer bestående inom privattjänstemännens område. I den andra delen faller ljuset på Daco:s hållning i olika lagstiftningsfrågor. Här har tillkomsten av lagen om förhandlingsrätt 1936 sin givna plats. I den tredje och…

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen

Mot 1920-talets slut ifrågasattes de svenska arbetsledarnas förmåga att klara av det moderna arbetslivets krav, en kritik som även framfördes under de nästföljande decennierna. Rationaliseringsexperter kritiserade dem för att inte förstå vikten av vetenskapligt utförda arbetsstudier och fackföreningsrörelsen menade att auktoritära och godtyckliga arbetsledare skapade dålig anda på arbetsplatserna som i sämsta fall kunde leda…