Bertil Olsson

Bertil Olsson föddes 1912 i Traryds församling, Kronobergs län. Hans mest betydande gärning var som generaldirektör och chef för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) mellan 1957 till 1972.

Thorbjörn Fälldin – Statsminister och ordförande i Föreningen Norden

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 i Ångermanland. Han var son till lantbrukaren Nils Johan Fälldin och Hulda Olsson. Fälldin blev så småningom själv lantbrukare på gården i mitten av 1950-talet. Han blev också tidigt politiskt engagerad i bonderörelsen. Som ung blev Fälldin aktiv i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU en föregångare till Centerns Ungdomsförbund.

Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt. Åke Holmberg (utgiven 1946)

Boken ”Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt” ger intressanta kunskaper om Studentskandinavismen under 1800-talet.

 I juni månad 1843 for studenter från Köpenhamn och Lund utefter Sveriges östkust till Uppsala, tillbringade där några dagar med tal och sång. Sedan gästade de Stockholm. Det var det första skandinavistiska studentmötet. Tiden hade fört till försoning, menade studenterna.

Uppsalienserna höll sig huvudsakligen inom andens värld. Det var konsten och bildningen som skulle främjas. Lundensarna har mer politiska. De talade om det förlorade Finland etc.

Pontus Reuterswärd. Skandinavism, nordism, försvarsförbund. Wahlström & Widstrand. Stockholm. 1943,

Skriften ”Skandinavism, nordism, försvarsförbund” är en liten (32 sidor) bok om frågan om Norden-samarbetet och speciellt frågan om möjligheten/önskvärdheten av ett nordiskt försvarsförbund. En debatt som blivit het under 40-talet. Många krävde då ett ”Nordens förenta stater”. Boken av Reuterswärd är avvaktande och en aning skeptisk till denna diskussion – men inte kategoriskt avvisande. Han vill se fallgroparna, som han själv ser på saken. I förordet skriver han bl.a.

Norden sett inifrån: Det fjärde spårbytet. Bengt Sundelius och Claes Wiklund (Red). Förord av Björn von Sydow. Santéus förlag. Tryckt av ScandBook AB 2017.

Norden sett inifrån. I den nu föreliggande antologin har strävan varit att få dem att skriva som varit med om att forma och genomföra samarbetet mellan de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, vanligen som höga nordiska tjänstemän men i ett fall också som minister.

Nordiskt samarbete genom statsvetarens forskarglasögon.

Innan vi dyker ned i bokens huvudavsnitt kan det vara på sin plats att kort redogöra för det forskningsbaserade kunskapsläget om nordiskt samarbete.

Norden, nationen och historien. Debatten om nordiska läroböcker

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia. Det är ett ämne som rymmer ett moraliskt och politiskt stoff. Vems historia är då viktig och vilka händelser ingår i den? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem.

Nordismen inifrån: möte – minnen – människor. Åke Landqvist. Förord av Thorbjörn Fälldin

Nordismen inifrån: möte – minnen – människor. Åke Landqvist. Förord av Thorbjörn Fälldin

Fredrik Nilsson. I Rörelse: Politisk handling under 1800-talets första hälft. Akademisk avhandling med etnologisk inriktning.

Boken ”I Rörelse” är en utmärkt skildring av utomparlamentarisk politisk aktivitet under 1800-talets första hälft. Det handlar om en jämförande studie av studentskandinavisternas politiska aktivitet under 1840-talet och en slags ”allmogeprotest” i Skåne under 1811. Napoleonkrigen pågick då i Europa och kronan behövde fler soldater. I syfte att visa sitt missnöje med hur utskrivningarna till armén sköttes samlades drängar, men även bybor och tjänstefolk, i protestmöten. Först kallade man till samling i byarna genom att blåsa i byahorn, slå på bytrummor eller skicka budkavlar.

En bok till Thorbjörn. Redaktion Håkan Larsson. Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB. 2008.

Ett kapitel i boken ”En bok till Thorbjörn” handlar om Thorbjörn Fälldins engagemang för Norden och även hans ordförande-tid i Föreningen Norden.

 

Engagerad så in i Norden

”Det finns skillnader mellan nordiska länder. Men likartade drag i ett globalt, eller europeiskt perspektiv bidrar till att umgänget mellan folk är sällsamt tätt. Det gemensamma är så omfattande att förståelsen är stor, skillnader gör att det finns något att lära.” (42).

Förbundsstaten Norden. Gunnar Wetterberg.

Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” handlar om författarens vision om ett framtida förenat Norden. Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden.

 

Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung aktör på den europeiska scenen. Om länderna har modet till det.

Sidor

Subscribe to Föreningen Norden