Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Utställning för Svenska Tandsköterskeförbundet

En viktig uppgift för TAM-Arkiv att hjälpa medlemmarna och andra arkivbildare hos TAM-Arkiv med marknadsföringen av deras arkiv. Detta sker ofta i samband med jubiléer, stämmor och kongresser.

TAM-Arkiv ställde ut på Tandsköterskeförbundets jubileumskonferens 2013

Svenska Tandsköterskeförbundet, ett av våra livaktiga yrkesförbund, firade i början av februari 2013 sitt 70 årsjubileum. Jubiléet var upplagt som en yrkeskonferens med rubriken "Tandsköterska förr och nu".
Givetvis var TAM-Arkiv där och visade historiskt material från förbundet. Vi kunde bl.a. visa upp protokoll från förbundets grundande, det första numret av tidskriften, en medlemsmatrikel och gamla undervisningsböcker. Liksom ofta i denna typ av arkiv fanns handlingar från en föregångare, nämligen Stockholms Examinerade Tandsköterskor, som startade redan 1937.

Långt över 300 tandsköterskor deltog och uppskattade hör- och synbart att de på detta sätt fick ta del av sin yrkeshistoria. Konferensen ägde rum på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm. Utöver TAM-Arkiv deltog även ett stort antal utställare inom dentalbranschen.

Svenska Tandsköterskeförbundet är ett renodlat yrkesförbund. Tandsköterskornas fackliga bevakning sköts av Vision och Fackförbundet ST på den offentliga sektorn och av Unionen på det privata området. Inom Tandsköterskeförbundet finns ett antal specialsektioner. Även dessa är välkomna att lämna sina arkiv till TAM-Arkiv.

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering.

Uppdatering: Ett 30-tal representanter för TAM-Arkivs medlemsförbund deltog i medlemsträffen. Material från presentationerna:

TAM-Arkiv strävar efter att motsvara de krav som ställs av den nya informationstekniken, bevakar aktivt utvecklingen av digital informationshantering och följer internationella standarder inom området, vilket ställer höga krav på kunskap inom såväl lagstiftning som teknikfrågor inom området. På informationsträffen ges exempel på arbete med digital informationsförvaltning som kan vara till nytta för dig. Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas!
 
Syftet med nätverket är att informera om nyheter och förändringar inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet, att utveckla och stimulera arkiv- och dokumenthanteringsverksamheten samt att lyfta fram arbetet för ökad tillgänglighet till arkiv.

Torsdagen den 24 januari 2013, kl 9.30–13.00 inbjuder vi nätverket för arkivansvariga på förbunden till en nätverksträff, se inbjudan och program.

Välkomna!

Välkommen till TAM-Arkivs nya webbplats!

Den 18 oktober 2012 hade TAM-Arkivs nya webbplats premiär, med nytt utseende och innehåll! Målet har varit att öppna webbplatsen för fler besökare med olika intressen och att bättre förmedla TAM-Arkivs verksamhet och möjligheter.

TAM-Arkiv vill genom webbplatsen bättre lyfta fram arkiven, ge sökvägledningar och fånga intresse för mer forskning och ökat användande av arkiven.

På webben ges även ökat stöd till medlemmarna för deras informationsbevarande och arkivfrågor där TAM-Arkivs tjänster och råd har gjorts tydligare, en sektion som kommer att kunna utvecklas med t.ex. utbildning.

Webbplatsen kommer att kunna användas långsiktigt för att bygga kunskap om medlemmarnas fackliga historia, professioner och samhällsbetydelse. Alla medlemsorganisationer i TAM-Arkiv kommer successivt att få profilsidor där de presenteras med historiker, arkiv, dokument och fotografier. Först färdiga och ute nu är sidor för Civilekonomerna, Finansförbundet, Polisförbundet och Svenska Läkaresällskapet. Profilsidorna kommer att kunna byggas ut med mer innehåll där medverkan från organisationerna välkomnas.

Arbetet med webben kommer att fortsätta. Lämna gärna synpunkter och förslag på vad du vill se mer av!

Sidor