Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Med källorna till TCO:s historia

Våra sidor Med källorna - förbundens arkiv och historia har nu utökats med ytterligare en organisation: TCO. "Med källorna till TCO:s historia" - har tagits fram av TAM-Arkiv för att återge organisationen TCO och dess roll ur ett historiskt perspektiv, genom att belysa kärnfrågor och historiska händelser. Utgångspunkten är TCO:s arkiv som förvaras hos TAM-arkiv, där arkivmaterialet har använts till att berätta om till exempel bakgrunden till TCO, att illustrera händelser i TCO:s utveckling och att belysa TCO:s roll i samhället.

→ Med källorna till TCO:s historia.

Digitaliserat källregister till tidig skolhistoria

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) framställde 1933 ett mycket omfattande register över källor till den svenska folkundervisningens historia. Detta har nu digitaliserats i ett samarbete mellan Stiftelsen SAF och TAM-Arkiv.

Registret har en intressant historisk bakgrund. På statligt uppdrag planerades för ett utförligt verk om den svenska folkundervisningens historia. Lektor B Rudolf Hall som var forskningsinriktad och visste vad man kunde avlocka arkiven hade redan 1920 getts i uppdrag att utarbeta "en fullständig plan för eftersökande, samlande och bevarande av inom riket befintliga arkivalier av skolhistoriskt värde".

Skolpolitikern Värner Rydén föreslog 1926 Folkskollärarföreningen att ta fram en fullständig förteckning över arkivmaterial om den svenska folkskolan. Det blev folkskolläraren Benjamin Selander som skulle upprätta SAF:s förteckning, arbetet påbörjades 1927 och det stod färdigt 1933. Bokserien som gavs namnet ”Svenska folkskolans historia” började ges ut först 1940.

Efter många år i arkivets skyddade hägn har de två kortkatalogerna om sammanlagt 17000 kortposter nu digitaliserats, med de nya sökmöjligheter både systematiskt och i fritext som det ger. De finns öppet tillgängliga på webbplatsen Lärarnas historia för forskningsändamål. SAF:s historiska arkiv finns hos TAM-Arkiv. Källregistret har bl.a. referenser till detta, till Riksarkivet och till KB.

SAF:s källregister till folkundervisningens historia »

Historielärarnas förening bland nya arkiv

Under våren har vi på TAM-Arkiv haft glädjen att ha Marie Ulmhed, studerande från arkivvetenskap i Stockholm som praktikant. Marie Ulmhed har under denna tid ordnat och förtecknat en imponerande rad arkiv. Bland dessa har arkivet från Historielärarnas förening, HLF presenterats med en historik och källdokument på webbplatsen Lärarnas historia.

En avslutande insats Marie Ulmhed gjorde var att berätta för studenter från historiska institutionen vid Stockholms universitet om hur man hittar i och använder arkiven på TAM-Arkiv i forskning och uppsatsarbete.

Arkiven är (med länkar till förteckningarna):

Föreningsarkiv
Historielärarnas förening, 757. Levande
Svensklärarföreningen, 758. Levande
Riksföreningen för lärarna i moderna språk, 759. Levande
Polisens FBU-förening, 761. Upphörd
Stockholmspolisens jaktklubb, 762. Förmodligen levande
Kofotsorden, 750. Upphörd
Polisveteranerna i Stockholms län, 763. Levande
Tekniska rotelns personalklubb, 764. Förmodligen upphörd
Stockholmspolisens Vasaloppsklubb, 765. Upphörd
Svenska särskolornas lärarförening/SSL, 766. Upphörd
Svenska barnmorskeförbundet/SBF, 49. Kompletterat. Levande
Stockholms barnmorskesällskap/SBS, 50. Kompletterat. Levande
Saco-föreningen vid Totalförsvarets forskningsinstitut, 753. Levande
Halvmiljonklubben, 767. Levande (Uppdatering kommer)

Personarkiv
Stig Nordqvist, 730 (Uppdatering kommer)
Birgitta Persson, 702 (Uppdatering kommer)

Stig Nordqvist var en stadsplanerare som banade väg för "bilsamhället" under ett optimistiskt 1950-tal. Läs mer om Stig Nordqvist på webbplatsen Ingenjörshistoria.

Sidor