Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

Konferens om dagens arbetsliv

Leif Jacobsson från TAM-Arkiv deltog i en tredagars nationell arbetslivskonferens vid Karlstads universitet den 11-13 juni 2012, arrangerad av FALF, Forum för arbetslivsforskning. Temarubriken var ”Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv”. Nya forskningsrön om det samtida arbetslivet presenterades och diskuterades.

En del av forskningen berörde TAM-Arkivs yrkesgrupper, som ingenjörer, sjuksköterskor och brandmän. En avhandling av Linda Lane, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, handlade om kvinnliga strategier historiskt för att komma runt strukturella begränsningar inom olika yrkesområden.

Stephen Ackroyd, professor i organizational analysis, Lancaster University, ifrågasatte de långa arbetsdagarnas kultur, ”long hours culture”, något som har en lång tradition i västvärlden. Idag tar många med sig arbetet hem, man är frivilligt engagerad. Det är en aspekt av nyliberalismens hårdnande arbetsmarknad och ökade konkurrens, menade Ackroyd, och även en fråga om makt.

Harriet Bradley, professor i sociologi, University of Bristol, talade om myter, bland annat att vi ”alla” har samma jämlika möjligheter idag eller att samhällsklasserna har försvunnit. I USA har de ekonomiska klyftorna inte varit så stora sedan 1920-talet, exemplifierade Bradley.

Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers, talade om framtidens tekniska produktionssystem, som kan ersätta ”det löpande bandet”. Det är viktigt om den europeiska marknaden ska kunna behålla sin del av den industriella produktionen. Med datasimuleringar undersöker man hur människor med olika förutsättningar fungerar i produktionen. Stahre efterlyste ett ökat brett samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare kring framtidens produktionssystem.

Program: Makt, Myter och Motstridigheter - utmaningar i dagens arbetsliv

TAM-Arkiv föreläser för sociologer

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus. Även våra yrkesminnesinsamlingar kan ge stoff till sociologisk forskning. 

Forskning på TAM-Arkiv 2011

Olika skribenter har under vinterhalvåret 2010-2011 använt arkiven på TAM för att skriva organisationshistorier. Forskningen har rört fackförbundet SKTF som i år – 2011 - fyller 75 år och centralorganisationen TCO som fyller 65 år.

s historia 1944-2010Uno Westerlunds forskning i TCO:s arkiv har resulterat i en ny historik: "TCO - En glansfull framtid : Ur TCO:s historia 1944-2010." Boken finns i TAM-Arkivs bibliotek och kan köpas bl.a. hos nätbokhandlar.

Synen på Tyskland inom svensk lärarkår under andra världskriget har belysts genom Per Höjebergs forskning i flera olika lärararkiv som resulterat i en licentiatavhandling "Utmanad av ondskan. Den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945".  Avhandlingen är  en publikation från forskarskolan i historia och historiedidaktik nr. 6. Forskarskolan är knuten till Lunds universitet och Malmö högskola. Avhandlingen finns för nedladdning här: Utmanad av ondskan - Historiska institutionen - Lunds universitet (pdf) och i TAM-Arkivs bibliotek. Den presenterades i SvD Under Strecket: Lärarna mindre nazistiska än ryktet påstår.

Det har vidare bl.a. bedrivits forskning om lektorer i Lärarnas Riksförbunds arkiv och i Föreningen Social Omsorg/FSO och dess föregångares arkiv.

Sidor