Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

Forskning om barnmorskor

Forskningen på TAM-Arkiv 2012 har dominerats av barnmorskeområdet. Frågor som har varit aktuella är barnmorskormas internationella engagemang samt kalltanken inom barnmorskekåren.

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF, tog strax efter andra världskriget initiativ till bildande av Nordiskt Jordemoderförbund.  Detta och det gemensamma nordiska fackliga arbetet bland barnmorskorna behandlas i en C-uppsats i ämnet historia. Uppsatsen är skriven av Anna Berg och tar bl.a. upp profes­siona­liserings­frågor på nordisk nivå samt en gemensam nordisk arbetsmarknad för barnmorskorna.

Nu väntar vi på TAM-Arkiv på att någon forskare ska ta sig an den andra stora gruppen kvinnor inom sjukvården och deras internationella strävanden. Om sjuksköterskorna i International Council of Nurses finns mycket att utforska.

Av intresse är även att intresset för genealogi har ökat. Vid studiebesök har matriklar, ofta tryckta och med omfattande personuppgifter studerats. Inte minst inom lärarområdet och vissa yrkesförbund finns mycket bra matriklar.

Konferens om dagens arbetsliv

Leif Jacobsson från TAM-Arkiv deltog i en tredagars nationell arbetslivskonferens vid Karlstads universitet den 11-13 juni 2012, arrangerad av FALF, Forum för arbetslivsforskning. Temarubriken var ”Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv”. Nya forskningsrön om det samtida arbetslivet presenterades och diskuterades.

En del av forskningen berörde TAM-Arkivs yrkesgrupper, som ingenjörer, sjuksköterskor och brandmän. En avhandling av Linda Lane, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, handlade om kvinnliga strategier historiskt för att komma runt strukturella begränsningar inom olika yrkesområden.

Stephen Ackroyd, professor i organizational analysis, Lancaster University, ifrågasatte de långa arbetsdagarnas kultur, ”long hours culture”, något som har en lång tradition i västvärlden. Idag tar många med sig arbetet hem, man är frivilligt engagerad. Det är en aspekt av nyliberalismens hårdnande arbetsmarknad och ökade konkurrens, menade Ackroyd, och även en fråga om makt.

Harriet Bradley, professor i sociologi, University of Bristol, talade om myter, bland annat att vi ”alla” har samma jämlika möjligheter idag eller att samhällsklasserna har försvunnit. I USA har de ekonomiska klyftorna inte varit så stora sedan 1920-talet, exemplifierade Bradley.

Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers, talade om framtidens tekniska produktionssystem, som kan ersätta ”det löpande bandet”. Det är viktigt om den europeiska marknaden ska kunna behålla sin del av den industriella produktionen. Med datasimuleringar undersöker man hur människor med olika förutsättningar fungerar i produktionen. Stahre efterlyste ett ökat brett samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare kring framtidens produktionssystem.

Program: Makt, Myter och Motstridigheter - utmaningar i dagens arbetsliv

TAM-Arkiv föreläser för sociologer

Leif Jacobsson och Björn Holmberg från TAM-Arkiv har besökt Sociologiska Institutionen vid Stockholms Universitet och hållit två föredrag om TAM-Arkiv och dess forskningsmöjligheter, för studenter på C och D-nivån samt på forskarnivån. Båda föreläsningarna var välbesökta och lyckade. TAM-Arkiv har en stor forskningspotential – inte minst inom sådana sociologiskt intressanta ämnen som professionalisering och genus. Även våra yrkesminnesinsamlingar kan ge stoff till sociologisk forskning. 

Sidor