Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

Digitaliserat källregister till tidig skolhistoria

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) framställde 1933 ett mycket omfattande register över källor till den svenska folkundervisningens historia. Detta har nu digitaliserats i ett samarbete mellan Stiftelsen SAF och TAM-Arkiv.

Registret har en intressant historisk bakgrund. På statligt uppdrag planerades för ett utförligt verk om den svenska folkundervisningens historia. Lektor B Rudolf Hall som var forskningsinriktad och visste vad man kunde avlocka arkiven hade redan 1920 getts i uppdrag att utarbeta "en fullständig plan för eftersökande, samlande och bevarande av inom riket befintliga arkivalier av skolhistoriskt värde".

Skolpolitikern Värner Rydén föreslog 1926 Folkskollärarföreningen att ta fram en fullständig förteckning över arkivmaterial om den svenska folkskolan. Det blev folkskolläraren Benjamin Selander som skulle upprätta SAF:s förteckning, arbetet påbörjades 1927 och det stod färdigt 1933. Bokserien som gavs namnet ”Svenska folkskolans historia” började ges ut först 1940.

Efter många år i arkivets skyddade hägn har de två kortkatalogerna om sammanlagt 17000 kortposter nu digitaliserats, med de nya sökmöjligheter både systematiskt och i fritext som det ger. De finns öppet tillgängliga på webbplatsen Lärarnas historia för forskningsändamål. SAF:s historiska arkiv finns hos TAM-Arkiv. Källregistret har bl.a. referenser till detta, till Riksarkivet och till KB.

SAF:s källregister till folkundervisningens historia »

Forskning om barnmorskor

Forskningen på TAM-Arkiv 2012 har dominerats av barnmorskeområdet. Frågor som har varit aktuella är barnmorskormas internationella engagemang samt kalltanken inom barnmorskekåren.

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF, tog strax efter andra världskriget initiativ till bildande av Nordiskt Jordemoderförbund.  Detta och det gemensamma nordiska fackliga arbetet bland barnmorskorna behandlas i en C-uppsats i ämnet historia. Uppsatsen är skriven av Anna Berg och tar bl.a. upp profes­siona­liserings­frågor på nordisk nivå samt en gemensam nordisk arbetsmarknad för barnmorskorna.

Nu väntar vi på TAM-Arkiv på att någon forskare ska ta sig an den andra stora gruppen kvinnor inom sjukvården och deras internationella strävanden. Om sjuksköterskorna i International Council of Nurses finns mycket att utforska.

Av intresse är även att intresset för genealogi har ökat. Vid studiebesök har matriklar, ofta tryckta och med omfattande personuppgifter studerats. Inte minst inom lärarområdet och vissa yrkesförbund finns mycket bra matriklar.

Konferens om dagens arbetsliv

Leif Jacobsson från TAM-Arkiv deltog i en tredagars nationell arbetslivskonferens vid Karlstads universitet den 11-13 juni 2012, arrangerad av FALF, Forum för arbetslivsforskning. Temarubriken var ”Makt, myter och motstridigheter – utmaningar i dagens arbetsliv”. Nya forskningsrön om det samtida arbetslivet presenterades och diskuterades.

En del av forskningen berörde TAM-Arkivs yrkesgrupper, som ingenjörer, sjuksköterskor och brandmän. En avhandling av Linda Lane, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, handlade om kvinnliga strategier historiskt för att komma runt strukturella begränsningar inom olika yrkesområden.

Stephen Ackroyd, professor i organizational analysis, Lancaster University, ifrågasatte de långa arbetsdagarnas kultur, ”long hours culture”, något som har en lång tradition i västvärlden. Idag tar många med sig arbetet hem, man är frivilligt engagerad. Det är en aspekt av nyliberalismens hårdnande arbetsmarknad och ökade konkurrens, menade Ackroyd, och även en fråga om makt.

Harriet Bradley, professor i sociologi, University of Bristol, talade om myter, bland annat att vi ”alla” har samma jämlika möjligheter idag eller att samhällsklasserna har försvunnit. I USA har de ekonomiska klyftorna inte varit så stora sedan 1920-talet, exemplifierade Bradley.

Johan Stahre, professor i produktionssystem vid Chalmers, talade om framtidens tekniska produktionssystem, som kan ersätta ”det löpande bandet”. Det är viktigt om den europeiska marknaden ska kunna behålla sin del av den industriella produktionen. Med datasimuleringar undersöker man hur människor med olika förutsättningar fungerar i produktionen. Stahre efterlyste ett ökat brett samarbete med samhällsvetenskapliga och humanistiska forskare kring framtidens produktionssystem.

Program: Makt, Myter och Motstridigheter - utmaningar i dagens arbetsliv

Sidor