Nyheter | Forskning och forskningsfrämjande

Ett arkiv i Ungern med öppenhet som imperativ

TAM-Arkiv följer vad som händer inom andra institutioner som har arbetets historia och fackföreningsarkiv som sin huvudsakliga uppgift. International Association of Labour History Institutions (IALHI) sammansluter arkiv, bibliotek dokumentationscenter, musei- och forskningsinstitutioner från hela världen som är specialiserade på historia angående arbete och socialt liv.

År 2013 hölls den årliga konferensen i den ungerska huvudstaden. I Goldberger House i Budapest finns OSA Archivum (OSA), ett av de största internationella arkiven som lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna i modern tid. OSA är en undervisande, forskande och kulturell institution som vill prestera sitt material på innovativa sätt. Arkivet rymmer stora mängder av skriftliga dokument, böcker, tidskrifter, fotografier och andra källor till kunskap.

Arkivet verkar för ökad transparens kring arkivmaterial (dokumenten ligger under ett dubbelglasat tak för att symbolisera detta). Det är en öppen institution där vem som helst över 16 år kan bedriva forskning utan krav på rekommendationsbrev från någon forskningsinstitution. I sina ansträngningar att hitta nya sätt att nå ut till allmänheten anordnar institutionen bl.a. utställningar, konstprojekt och årliga dokumentära filmfestivaler. OSA Archivum menar att arkivens och arkivariernas roll bör vara att tillgängliggöra information - inte att bevaka hemligheter.

Årets konferens handlade mycket om arbetets betydelse och huvudtalare var den berömde professorn i historia Jürgen Kocka, som är känd för sin banbrytande forskning om tjänstemännens roll och betydelse i samhället i Tyskland och i USA. Se www.osaarchivum.org/press-room/events/IALHI-conference

Digitaliserat källregister till tidig skolhistoria

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (SAF) framställde 1933 ett mycket omfattande register över källor till den svenska folkundervisningens historia. Detta har nu digitaliserats i ett samarbete mellan Stiftelsen SAF och TAM-Arkiv.

Registret har en intressant historisk bakgrund. På statligt uppdrag planerades för ett utförligt verk om den svenska folkundervisningens historia. Lektor B Rudolf Hall som var forskningsinriktad och visste vad man kunde avlocka arkiven hade redan 1920 getts i uppdrag att utarbeta "en fullständig plan för eftersökande, samlande och bevarande av inom riket befintliga arkivalier av skolhistoriskt värde".

Skolpolitikern Värner Rydén föreslog 1926 Folkskollärarföreningen att ta fram en fullständig förteckning över arkivmaterial om den svenska folkskolan. Det blev folkskolläraren Benjamin Selander som skulle upprätta SAF:s förteckning, arbetet påbörjades 1927 och det stod färdigt 1933. Bokserien som gavs namnet ”Svenska folkskolans historia” började ges ut först 1940.

Efter många år i arkivets skyddade hägn har de två kortkatalogerna om sammanlagt 17000 kortposter nu digitaliserats, med de nya sökmöjligheter både systematiskt och i fritext som det ger. De finns öppet tillgängliga på webbplatsen Lärarnas historia för forskningsändamål. SAF:s historiska arkiv finns hos TAM-Arkiv. Källregistret har bl.a. referenser till detta, till Riksarkivet och till KB.

SAF:s källregister till folkundervisningens historia »

Forskning om barnmorskor

Forskningen på TAM-Arkiv 2012 har dominerats av barnmorskeområdet. Frågor som har varit aktuella är barnmorskormas internationella engagemang samt kalltanken inom barnmorskekåren.

Svenska Barnmorskeförbundet, SBF, tog strax efter andra världskriget initiativ till bildande av Nordiskt Jordemoderförbund.  Detta och det gemensamma nordiska fackliga arbetet bland barnmorskorna behandlas i en C-uppsats i ämnet historia. Uppsatsen är skriven av Anna Berg och tar bl.a. upp profes­siona­liserings­frågor på nordisk nivå samt en gemensam nordisk arbetsmarknad för barnmorskorna.

Nu väntar vi på TAM-Arkiv på att någon forskare ska ta sig an den andra stora gruppen kvinnor inom sjukvården och deras internationella strävanden. Om sjuksköterskorna i International Council of Nurses finns mycket att utforska.

Av intresse är även att intresset för genealogi har ökat. Vid studiebesök har matriklar, ofta tryckta och med omfattande personuppgifter studerats. Inte minst inom lärarområdet och vissa yrkesförbund finns mycket bra matriklar.

Sidor