Nyheter | Arkivering och dokumenthantering

TAM-Arkiv har specialist­kompetens inom arkivredovisning, informations­förvalt­ning, digitalisering och arkivstandarder, som befrämjas av kunskapsutbyte inom arkiv­sektorn och offentlig förvaltning.

Dokumenthanteringsstruktur i ny version

TAM-Arkivs rekommendation 6:2012 är reviderad och finns nu tillgänglig. Rekommendationen innehåller:

  • Ett förslag på en informationsstruktur för våra medlemmar
  • Exempel på hur en dokumenthanteringsplan kan byggas upp enligt informationsstrukturen
  • Gallringsanvisningar

Det är TAM-Arkivs förhoppning att rekommendationen kan användas av medlemsförbunden som en basmodell för att strukturera information inom organisationen samt för att upprätta en egen dokumenthanteringsplan.

Vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer på rekommendationen!

Saco och TAM-Arkiv arrangerade medlemsträff

Saco blev medlemmar i TAM-Arkiv 2011 och som ett led i vårt arbete att verka för en bra service för förbunden bjöd Saco tillsammans med TAM-Arkiv in till en medlemsträff och utbildningsdag om informationsförvaltning och arkivering.

Uppdatering: Ett 30-tal representanter för TAM-Arkivs medlemsförbund deltog i medlemsträffen. Material från presentationerna:

TAM-Arkiv strävar efter att motsvara de krav som ställs av den nya informationstekniken, bevakar aktivt utvecklingen av digital informationshantering och följer internationella standarder inom området, vilket ställer höga krav på kunskap inom såväl lagstiftning som teknikfrågor inom området. På informationsträffen ges exempel på arbete med digital informationsförvaltning som kan vara till nytta för dig. Deltagare från Saco och TCO med anslutna förbund samt andra föreningar anslutna till TAM-Arkiv och samverkansorganisationer välkomnas!
 
Syftet med nätverket är att informera om nyheter och förändringar inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet, att utveckla och stimulera arkiv- och dokumenthanteringsverksamheten samt att lyfta fram arbetet för ökad tillgänglighet till arkiv.

Torsdagen den 24 januari 2013, kl 9.30–13.00 inbjuder vi nätverket för arkivansvariga på förbunden till en nätverksträff, se inbjudan och program.

Välkomna!

Ny rekommendation - om enkel digital arkivering

Flera av TAM-Arkivs medlemsförbund har efterfrågat enkla och handfasta råd för digital arkivering. TAM-Arkiv släppte därför nyligen rekommendationen "TAM 8:2011 - Digital arkivering för vanliga användare". Detta är den åttonde rekommendationen som tagits fram sedan arbetet med rekommendations­serien började för drygt tre år sedan.

I rekommendationen beskrivs hur en vanlig användare kan arkivera exempelvis vanliga kontors-dokument, email och digitala fotografier. Även tips på IT-verktyg och lite tips runt scanning tas upp. (För mer komplex digital arkivering som av databaser, dokumenthanteringssystem, CMS, ekonomisystem, personalsystem och hemsidor hänvisas till "TAM 7:2011 - Komplett teknisk instruktion för digital åtkomst och digitala leveranser till TAM-Arkiv.")
Magnus Wåhlberg, IT-Arkivarie 

Air Jordan

Sidor

Air Max 90 Classic