Nacka stadsarkitektkontor - yrkesdokumentation

Dokumentation utförd under: 
1988
Dokumentationen omfattar tiden: 
1980 till 1989
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Stockholms län - Nacka
Företag/arbetsplats: 
Nacka stadsarkitektkontor
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Inom ramen för Nordiska museets projekt ”Den offentliga sektorns byggnader” genomförde Annelie Johansson, TAM, under 1988 ett antal intervjuer med handläggare och medarbetare vid Nacka stadsarkitektkontor.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Nordiska museet och SAMDOK. Intervjuare: Annelie Johansson.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Undersökningen var en pilotstudie inför det större projektet och hade som syfte att beskriva arbetet på en kommunal förvaltning. Därtill önskade man undersöka eventuellt korrelation trivsel på arbetsplatsen och arbetsplatsens/byggnadens utformning, maktstrukturen tjänstemän/politiker samt tjänstemännens inställning till den egna rollen i synnerhet gentemot allmänheten.

Sammanlagt intervjuades 14 personer om bland annat: a) Bakgrund, b) Arbetsuppgifter, c) Kontakter med nämnden, d) Kontakter med allmänheten, e) Att arbeta kommunalt, f) Arbetsplatsen/arbetskamraterna.

Material från undersökningen: 

14 stycken intervjuer och fältdagböcker finns. Äldre material: Kataloger och priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.

Övrigt: 
4 volymer