Danmark tar initiativ till digitala arkiveringslösningar inom hela EU

Det danska riksarkivet ska under 2019 driva ett nytt EU-finansierat projekt som ska leda till en digital arkiveringstjänst. Arbetet ska leda till gemensamma standarder och verktyg inom EU för digital arkivering. Projektledaren Jan Dalsteen Sörensen från danska Riksarkivet beskriver utmaningen:
 

”Det är dyrt och komplext att säkra det digitala bevarandet. Det finns en stor vinstpotential i användning av gemensamma standarder. Arkiven är den störta vinnaren, men också andra organisationer är vinnare…forskningsinstitutioner, läkemedelsindustrin som har intresse av tillgång till data över lång tid.”

Se vidare: 

https://www.itchefer.dk/sites/default/files/kitmagasinet_20190222.pdf

Av: 
TAM-Arkiv

Analys av verksamhetsfusion presenterad i Köpenhamn

Den 18 januari 2019 presenterade TAM-Arkiv en fördjupad analys av vad som krävs i form av informationsanalys när två stora verksamheter slås ihop till en verksamhet. Fallstudien handlade om fusionen av svenska industritjänstemannaförbundet (Sif) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF) som år 2008 blev Unionen. Se bifogade presentation.
 
Presentationen skall ses som ett led i TAM-Arkivs arbete med att utveckla verktyg för en god informationsförvaltning inom de organisationer som är medlemmar i föreningen. Presentationen genomfördes i samarbete med forskare och genomfördes inom ramen för ett nordiskt forskningsnätverk. Det heter IRFD- Nätverk för digitalisering och arkivets framtid och pågår mellan 2018–2021. TAM-Arkiv medverkar och bevarar fortlöpande arbetet. Nätverkets syfte är att skapa ett livskraftigt forum där nordiska, europeiska och internationella forskare och praktiker kan mötas.
 
Nätverket syftar till att utveckla en gemensam förståelse av kärnkoncept som krävs och hitta sätt att möta de centrala utmaningarna som arkiv och arkivering möter i den digitala tidsåldern.
 
Träffen den 18 januari var den första i en rad framtida träffar.
 
 
Powerpoint presentation finns att ladda ner nedan:
 

http://tam-arkiv.se/sites/default/files/documents/tam_dokument/19-01-20%20Kopenhagen_TAM.ppt.pptx

Av: 
TAM-Arkiv

Passunionen 1952

Efter andra världskriget inleddes ett fördjupat nordiskt samarbete med syfte att integrera de nordiska staterna. Den nordiska passunionen inrättades under 1950-talet. Den 14 juli 1952 trädde ett protokoll om passfrihet i kraft, vilket innebar att nordiska medborgare åter fick rätt att resa inom Norden utan pass.

 

Nordvision

Nordvision är ett mediesamarbete mellan de fem nordiska public-service-bolagen Danmarks Radio, Norsk Rikskringkasting, Sveriges Television, finska YLE och Island Ríkisútvarpið (RÚB). Grönlands Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) och Färöarna Kringvarp Føroya (KVF) är associerade medlemmar. Samarbetet blev etablerat år 1959 och invigdes med en gemensam tv-sändning från Stockholm den 1 oktober detta år.

Nordkalottkonferenserna

Nordkalottkonferenserna inleddes 1960 i regi av Föreningarna Norden. Nordkalotten är en väsentlig del av de arktiska regionerna i Finland, Sverige och Norge. Länderna ska ta hänsyn till Nordkalottens enorma socioekonomiska möjligheter i sina arktiska program. Man ska stöda individernas och företagens mobilitet inom regionen. Utvecklingen av öst-västliga tvärförbindelser är ständigt en aktuell utmaning för Nordkalotten.

Se även uppsatsämnet om Nordkalottkonferenserna.

Nordjobb startas 1985

Nordjobb är ett nordiskt arbetsmarknadsprogram som funnits sedan 1985. Programmet ägs av Föreningarna Nordens Förbund, FNF, och finansieras av Nordiska ministerrådet, nationella departement och myndigheter samt i viss mån genom projektpengar. Det koordineras från det Nordiska sekretariatet, beläget i Köpenhamn, men Nordjobb har verksamhet i alla de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, inklusive de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Nordjobb har inget vinstintresse och är opolitiskt.

Nordiska språkkonventionen

Den nordiska språkkonventionen trädde i kraft 1987. Grunden i konventionen är att nordiska medborgare ska ha rätt att använda sitt eget språk i andra nordiska länder vid kontakter med myndigheter och offentliga organ.

Det kan gälla sjukvårds-, hälsovårds, socialvårds- och barnavårdsmyndigheter samt arbetsmarknads-, skatte-, polis- och skolmyndigheter. Ansvaret för att följa upp och ta tillvara konventionens bestämmelser ligger hos den behöriga myndigheten i varje enskilt land, och individuella rättigheter tas tillvara genom den nationella lagstiftningen. 

Nordiska kulturavtalet

År 1971 ingicks ett avtal om nordiskt kulturellt samarbete, det s.k. Nordiska kulturavtalet. Det började gälla 1972. Kulturavtalet har som mål att stärka och intensifiera samarbetet mellan de nordiska länderna på det kulturella området.

Avtalet ska bidra till att öka den samlade effekten av ländernas investeringar i utbildning, forskning och annan kulturell verksamhet samt säkerställa att länderna samarbetar om att vidareutveckla den nordiska kulturgemenskapen – bland annat genom att främja undervisningen i de andra ländernas språk, kultur och samhällsförhållanden. 

Nordisk litteraturvecka/Kura skymning

I augusti 1995 arrangerade den då nystartade Föreningen för Nordiska bibliotek ett idéseminarium i Köpenhamn. Seminariet avslutades med ett möte där deltagarna blev eniga om att gå vidare med idén om en gemensam nordisk manifestation på biblioteken. Önskan var att synliggöra den nordiska berättartraditionen och sprida nordisk litteratur i alla de nordiska länderna.

Hässelby slott

År 1931 förvärvade Stockholm stad det tidigare säteriet Hässelby slott. Föreningen Norden undersökte möjligheter att förlägga sin nya folkhögskola till Hässelby, men valde Biskops Arnö invigd 1958. Föreningen Norden tog dock nya initiativ i frågan och i april 1960 föreslog Hjalmar Mehr, dåvarande finansborgarråd i Stockholms stad, att Hässelby slott skulle kunna bli ett kulturcentrum för de fyra nordiska huvudstäderna, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Städerna utökades sedermera med Reykjavik. Organisationen finansierades av de fem stiftarna.

Sidor

Subscribe to TAM-Arkiv RSS